Metruk Yapılar Yıkımı

Metruk Yapılar Yıkımı

       3194 sayılı İmar Kanununun; ''Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar: Madde 39 – (Değişik fıkra: 4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

       (Değişik fıkra: 4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.

       Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.

       Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler: Madde 40 – Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlideden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı %20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur.'' denilmektedir. 

       İlgili kanun hükümleri gereğince adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen veya yapılan tebligatların maliklere ulaşmaması neticesinde ilgili metruk yapılara tebliğler Belediyemiz Web Sayfasında 30 gün süreyle(30.08.2023-30.09.20203) ilana çıkmıştır.

       Aşağıdaki listede adresleri ve maliklerin isimleri yer alan metruk yapıların ilgilerine Belediyemizce düzenlenen mail-i inhidam raporları ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını “Sosyal Konutlar Müdürlüğü”ne yapılması, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO MAHALLE ADA  PARSEL CADDE/SOKAK  NO YAPI SAHİBİ İLAN SÜRESİ
BAŞLANGIÇ BİTİŞ
1 AYDOĞMUŞ 3107 2 METİN OKTAY CAD. BİLA NO Ü---B--- 30.08.2023 30.09.2023
2 BARAJ  26916 1 5830 SOK. 4//1 TESPİT EDİLEMEDİ 30.08.2023 30.09.2023
3 BARAJ  26916 1 5831 SOK. 4 TESPİT EDİLEMEDİ 30.08.2023 30.09.2023
4 BARAJ  26858 5 5853 SOK.  14//1 R------ D---- 30.08.2023 30.09.2023
5 BARIŞ 8365 1 2924 SOK.  2 H----- I---- 30.08.2023 30.09.2023
6 BARIŞ 29963 2 2931 SOK. 5//2 Y---- K----- 30.08.2023 30.09.2023
7 DÜDENBAŞI 27578 1 2371 SOK. 11 H------ U----- 30.08.2023 30.09.2023
8 FABRİKALAR 7183 7 NECİP NUGAY CAD. 42 Ö---- Ç--- 30.08.2023 30.09.2023
9 FEVZİ ÇAKMAK  9334 1 6186 SOK.  5 M----- Ş---- 30.08.2023 30.09.2023
10 GAZİ 26690 3 6607 SOK. 27//2 İ------ B---- 30.08.2023 30.09.2023
11 HABİBLER 26463 08 5692 SOKAK 3 Ü---- G----- S---- 30.08.2023 30.09.2023
12 HABİBLER 26513 1 5711 SOK.  2/1 F-------- K--- 30.08.2023 30.09.2023
13 HABİBLER 26420 6 5555 SOK.  2//6 M------- K--- 30.08.2023 30.09.2023
14 HABİBLER 26434 3 5559 SOK.  3 A----- K-- 30.08.2023 30.09.2023
15 HABİBLER 26434 3 5559 SOK.  3//1 A----- K-- 30.08.2023 30.09.2023
16 HABİBLER 26434 3 5559 SOK.  3//2 A----- K-- 30.08.2023 30.09.2023
17 HABİBLER 30546 2 5723 SOK. 16 F---- Ö------(VS) 30.08.2023 30.09.2023
18 HÜSNÜ KARAKAŞ 27002 1 3582 SOK. 45 F---- D------ 30.08.2023 30.09.2023
19 M.AKİF ERSOY 11003 20 6748 SOK. 10 R------ Ö----- 30.08.2023 30.09.2023
20 M.AKİF ERSOY 11003 20 6748 SOK. 10//1 A-- Ö----- 30.08.2023 30.09.2023
21 M.AKİF ERSOY 11003 20 6748 SOK. 10//2 D---- Z--- 30.08.2023 30.09.2023
22 SÜTÇÜLER 27790 2 6486 3 V--- K------- 30.08.2023 30.09.2023
23 YENİ EMEK  29350 1 2569 SOK.  28 TESPİT EDİLEMEDİ 30.08.2023 30.09.2023
24 YAVUZ SELİM 25772 1 6108 SOK. 7 M----- H------- 30.08.2023 30.09.2023