Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE İMHA POLİTİKASI

BÖLÜM 1 – GİRİŞ

Kepez Belediye Başkanlığı (bundan böyle “Kepez Belediyesi” veya “Kurum” olarak ifade edilecektir), anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunmasının aynı zamanda iş ilişkilerinin güven temelinde yürütülmesine olan etkisinin bilincindedir.

Bu doğrultuda Kurumumuz tarafından, kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerini hukuka uygun olarak yerine getirmesinde rehber niteliği taşıyan Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması Ve İmha Politikası ilgililerin erişimine sunulmuştur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KV KK” olarak ifade edilecektir) işbu politikaya dayanak teşkil etmektedir. Başta KVKK olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere uyumun sağlanması Kurumumuzun öncelikleri arasında yer alır.

1.1.  AMAÇ

Bu Politikanın temel amacı, Kurumumuz tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, kurumun kişisel verilerin yönetiminde kendi standartlarını oluşturması ve gerçekleştirmesinin sağlanması; organizasyonel hedef ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve desteklenmesi, kurumun kişisel verilerin korunması alanındaki uluslararası sözleşmeler, Anayasa, kanunlar ve sözleşmeler uyarınca tabi olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bireylerin menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır.

Kurumumuz işbu politikayı yayımlayarak yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeyi yapmayı ve böylece bu faaliyetlerin mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde yürütüldüğünden emin olmayı hedeflemektedir.

1.2.  KAPSAM

Politika, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemesinin yanı sıra, kişisel verilerin işlenmesinde Kurumumuz tarafından benimsenen temel ilkeleri ortaya koymaktadır.

Bu Politikanın kapsamını çalışan adayı, işveren, çalışan , memur, tedarikçi çalışanı, sözleşmeli personel, gerçek kişi tedarikçi, stajyer, ihaleye katılan, vatandaş, belediye başkanı, habere konu kişi, veli/vasi/temsilci, üçüncü kişi, meclis üyesi, pazarcı, muhtar, Denetçi , müteahhit, çalışan yakını, kursiyer, web sitesi ziyaretçisi, ziyaretçi ve üçüncü kişilerin otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verileri oluşturur.

1.3.  TANIMLAR

Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

İlgili Kişi; kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Kanun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yönetmelik; Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Kurul; Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.

Kişisel Verilerin İşlenmesi;kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Açık Rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Alıcı Grubu; veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Veri İşleyen; veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri;veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kayıt Ortamı; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

İmha; kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Anonim Hale Getirme;kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.


Kişisel Verilerin Silinmesi; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi; kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Periyodik İmha; Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda politikada belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika; Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmha Politikası.

1.4.  POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Kurumumuz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların Kurumumuzun uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Kurumumuz, KV KK’da öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir.

1.5.  YÜRÜRLÜK

Kurumumuz tarafından düzenlenen bu Politika …./…../….. tarihlidir. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika, Kurumumuzun internet sitesinde www.kepez-bld.gov.tr yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

1.6.  POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ

Kurumumuz Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Politikada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Politikada yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politikanın sonunda açıklanır.

BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Kurumumuz, KV KK 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmaktadır.

2.1.  KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

 • Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesi, Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesi ve Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler

Kurumumuz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Kurumumuz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Kurumumuz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

TEKNİK TEDBİRLER

Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır., Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır., Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir., Taşınabilir bellek, CD, DV D ortamında aktarılan özel nitelikli kişisel veriler şifrelenerek aktarılmaktadır., Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır., Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır., Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur., Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır., Şifreleme yapılmaktadır., Güvenlik duvarları kullanılmaktadır., Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır., Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır., Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır., Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır., Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği saplanmaktadır., Sızma testi uygulanmaktadır., Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

İDARİ TEDBİRLER

Anahtar yönetimi uygulanmaktadır., Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur., Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır., Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlamıştır., Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır., İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir., Kişisel yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmiştir., Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir., Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır., Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır., Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik


önlemleri alınmaktadır., Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır., Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır., Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır., Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

2.1.2.  Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Kurumumuz, KV KK 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmaktadır. Bu denetim sonuçları Kurumun iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

2.1.3.  Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Kurumumuz, KV KK 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

2.2  .ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KV KK ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem ve hassasiyet verilmiştir.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kurumumuz tarafından, KV KK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, kurumumuz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve kurumumuz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

2.3  .İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI VE DENETİMİ

Kurumumuz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

2.4  .İŞ ORTAKLARI VE TEDARİKÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI VE DENETİMİ

Kurumumuz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş ortaklarına gerekli bilgilendirmeler yapmaktadır. Tedarikçiler ile kurumumuz arasında akdedilen sözleşme, protokol ve gizlilik anlaşmalarında KVK mevzuatı kapsamında gerekli olan uyarılara atıf yapılmaktadır.

Kişisel Verilere erişime ve işlemeye yetkili olan kullanıcılar, bilgi sistemlerinin ve ağlarının güvenliğinin gerekliliği ve güvenliği artırmak için neler yapabilecekleri konularında sürekli eğitilmekte ve bilinçli olmaları sağlanmaktadır.

Tüm kullanıcılar kullandıkları bilgi sistemleri bileşenlerinin ve kişisel verilerin güvenliğinden ortak sorumlu olduğunun bilincindedir.

2.5.KAYIT ORTAMLARI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, kurumumuz tarafından aşağıdaki belirtilen ortamlarda başta KV KK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. Kurumumuz her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanuna ve işbu Politikaya uygun olarak işlemek ve korumaktadır.

Fiziksel ve Elektronik ortamlar ; yazılım

kağıt

fiziksel sanal sunucu masaüstü bilgisayar

fiziksel sanal sunucu (bulut)

taşınabilir cihazlar (telefon, notebook, ipad) görsel işitsel kayıt cihazları

PDKS cihazı

biyometrik kontrol cihazları veri tabanı

BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 • KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ
  • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kurumumuz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Kurumumuz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın


gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

3.1.2.  Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kurumumuz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

3.1.3.  Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kurumumuz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Kurumumuz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Kurumumuz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

3.1.4  .İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kurumumuz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

3.1.5  .İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kurumumuz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Kurumumuz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Kurumumuz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Kurumumuz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

3.2.  KİŞİSEL VERİLERİN KVKK 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir.

3.3.  KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Kurumumuz, KVKK 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Kurumumuzun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KV KK 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın

 1. ve KVKK 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

3.4.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kurumumuz tarafından, KV KK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KV KK’da öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KV KK 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik verilerdir.

KV KK’ya uygun bir biçimde Kurumumuz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KV K Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

*Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

*Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

3.5.  KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine) aktarabilmektedir. Kurumumuz bu doğrultuda KVKK 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

3.5.1.  Kişisel Verilerin Aktarılması


Kurumumuz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;

Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

3.5.2  .Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler Kurumumuz tarafından, işbu politikada belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 2. i. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım

hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

BÖLÜM 4 – KURUMUMUZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

Kurumumuz, KV KK 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine talep etti ği takdirde bildirmektedir.

4.1.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kurumumuz KV KK 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kurumun ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde

Kişisel verilerin Kurumumuz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, Kişisel verilerin işlenmesinin Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kişisel verilerinizin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Kurumumuz tarafından işlenmesi,

Kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından işlenmesinin Kurumumuzun veya ilgili kişilerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kurumumuz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

Kurumumuz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

Yukarıda açıklanan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

çalışan adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi kurumsal İletişimi Sağlamak


sosyal medya hesapları yönetim süreçlerinin yürütülmesi ihale süreçlerinin yürütülmesi

kurumsal web sitesi ve mobil uygulamalar üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, istek ve önerileri değerlendirmek

sosyal yardımlarda vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve gerekli hallerde sosyal yardım alacak vatandaşları belirleyebilmek çağrı merkezi istek, öneri ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi

organizasyon ve etkinlik tanıtım süreçlerinin yürütülmesi halkın bilgi edinme süreçlerinin yürütülmesi

belediye ile ilgili kitap, dergi, gazete, bülten, kaset ve CD’lerin ve tüm yayınların basımı süreçlerinin yürütülmesi whatsapp ihbar hattı üzerinden şikayet ve önerilerin alınması süreçlerinin yürütülmesi

CİMER şikayet süreçlerinin yürütülmesi evrak kayıt süreçlerinin yürütülmesi dilekçe başvuru süreçlerinin yürütülmesi doğrudan temin süreçlerinin yürütülmesi

Hasta Yakınları Konukevi konaklama süreçlerinin yürütülmesi

KEDAP (Kullanılmış Eşyaların Geri Dönüşüm Aktifleştirme Projesi) süreçlerinin yürütülmesi Beyaz Masa, Açık Kapı, info, 112 yardım süreçlerinin yürütülmesi

faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi vatandaş taleplerinin yerine getirilebilmesi

belediye yardım süreçlerinin yürütülmesi

yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek internet ortamında vatandaşlarımızla daha iyi bir etkileşim sağlamak

okul ve ibadethanelerin temizlik süreçlerinin yürütülmesi cenazelerde taziye çadırı verilmesi süreçlerinin yürütülmesi

tedavi gören yardıma muhtaç hasta ve hasta refakatçilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması süreçlerinin yürütülmesi engelli vatandaşların tekerlekli sandalye, akülü araç ve yürüteç vb. ihtiyaçlarının karşılanması süreçlerinin yürütülmesi tesislerde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin belirlenecek bir program dâhilinde yapılması süreçlerinin yürütülmesi yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

belediye birimlerinin teftişi süreçlerinin yürütülmesi

memur ve çalışanlar hakkında soruşturma, araştırma ve inceleme süreçlerinin yürütülmesi saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Belediye Meclisi ve Encümeninin toplanması süreçlerinin yürütülmesi

evlilik, sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek evlilik işlemleri süreçlerinin yürütülmesi

temizlik işleri süreçlerinin yürütülmesi

kamu kurumları tarafından gelen taleplerin değerlendirilmesi ve işlenmesi

belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzlerin önlenmesi süreçlerinin yürütülmesi

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserlerin satışının engellenmesi süreçlerinin yürütülmesi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde denetim süreçlerinin yürütülmesi

5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamındaki görevlerin yapılması süreçlerinin yürütülmesi pazaryerleri tahsis süreçlerinin yürütülmesi

işyerlerinin ruhsatlandırma süreçlerinin yürütülmesi ruhsatlandırılan işletmelerin ilgili kurumlara bildiriminin yapılması

işyeri açma ruhsatı denetimlerinin yapılması ve iş yeri kapatma cezasını uygulama süreçlerinin yürütülmesi ruhsat ve iskan süreçlerinin yürütülmesi

park ve bahçelerin bakımı süreçlerinin tamamlanması

Belediye Başkanı’nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmaları sürecinin yürütülmesi

önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda protokol ve tören işlerini düzenleme süreçlerinin yürütülmesi sahipsiz hayvanların muhafaza altına alınması süreçlerinin yürütülmesi

ağız ve diş sağlığı hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi psikolojik destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi diyet ve beslenme hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi

65 yaş üstü ve engelli vatandaşların evde bakım süreçlerinin yürütülmesi hasta nakil ambulansı hizmetlerinin yürütülmesi

Şefkat ve Huzurevi süreçlerinin yürütülmesi sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi dosya oluşturma süreçlerinin yürütülmesi

istatistiksel çalışmaların takibi süreçlerinin yürütülmesi ölüm belgesi düzenleme süreçlerinin yürütülmesi

poliklinik hizmetleri, muayene ve tedavi işlemleri ile acil yardım hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi sağlık hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi

meslek eğitim ve hobi süreçlerinin yürütülmesi


kreş ve gündüz bakımevi süreçlerinin yürütülmesi etüt, eğitim ve sosyal etkinlik süreçlerinin yürütülmesi kütüphane kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi

iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi fiziksel mekanın güvenliğinin sağlanması

çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi belediye alacaklarının tahsili süreçlerinin yürütülmesi

çevre temizlik vergisi bildirimi süreçlerinin yürütülmesi

belediyeye ait taşınmazların satış, kiralama ve tahsis işlemleri süreçlerinin yürütülmesi emlak vergisi bildirimi süreçlerinin yürütülmesi

rutin denetimlerin gerçekleştirilmesi

kentsel dönüşüm projeleri sürecinin yürütülmesi Numarataj süreçlerinin yürütülmesi

İmar barışı süreçlerinin yürütülmesi

doğal afet riski altındaki alanlar ve riskli binalarla ilgili süreçlerin yürütülmesi hukuk işlemlerinin takibi ve yürütülmesi

vatandaş arsa satışlarının yapılabilmesi

hisse, arsa parsel satışı faaliyetlerinin süreçlerinin yürütülmesi yapı denetim süreçlerinin yürütülmesi

tescilli kültür varlıklarının korunması süreçlerinin yürütülmesi

Ruhsatı olmayan inşaatların devam etmesine engel olma, gerekli hallerde kurşunlu mühür yapma faaliyetlerinin yürütülmesi cezai süreçlerin yürütülmesi

yol işleri süreçlerinin yürütülmesi

hafriyat süreçlerinde yasal izinlerin yürütülebilmesi

Sıhhi müessese, gayri sıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek işyerlerinin ruhsat harcı tahakkuk işlemlerini yapmak

ruhsat iptali işlemlerini yapma faaliyetlerinin tamamlanması

ulusal tatil günleri ruhsatının düzenlenmesi faaliyetlerinin tamamlanması insan kaynakları süreçlerinin planlanması

acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi

hayvan pazarlarında sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımını ve sevkini sağlama süreçlerinin yürütülmesi belediye destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi

kamulaştırma süreçlerinin yürütülmesi

belediyeye ait taşınmazların kiralama, ecrimisil, tahliye, yer tespiti işlemleri süreçlerinin yürütülmesi inşaat işleri süreçlerinin yürütülmesi

imar uygulamalarının tebliği süreçlerinin yürütülmesi kat mülkiyeti süreçlerinin yürütülmesi

yapı kullanma izni süreçlerinin yürütülmesi

4.2.  KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kurumumuz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler kurumumuzun o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak kurumumuzun uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra imha edilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve kurumun belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Kurumumuza yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


Saklama süresi dolan kişisel veriler, imha süreleri çerçevesinde, 6 (altı) aylık periyodlarla işbu politikada yer verilen usullere uygun olarak imha edilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

4.3.  PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince Kurumumuz tarafından belirlenen periyodik imha süresi 6 ay’dır.

BÖLÜM 5 – KURUMUMUZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Kurumumuz tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politikanın uygulama kapsamı çalışan adayı, işveren, çalışan , memur, tedarikçi çalışanı, sözleşmeli personel, gerçek kişi tedarikçi, stajyer, ihaleye katılan, vatandaş, belediye başkanı, habere konu kişi, veli/vasi/temsilci, üçüncü kişi, meclis üyesi, pazarcı, muhtar, Denetçi , müteahhit, çalışan yakını, kursiyer, web sitesi ziyaretçisi, ziyaretçi, habere konu kişiler ve üçüncü kişiler ile sınırlıdır.

Kurumumuz tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KV KK kapsamında kurumumuza taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN SAHİBİ

 

Kimlik Bilgisi; çalışan adayı, işveren, çalışan , memur, tedarikçi çalışanı, sözleşmeli personel, gerçek kişi tedarikçi, stajyer, ihaleye katılan, vatandaş, belediye başkanı, habere konu kişi, veli/vasi/temsilci, üçüncü kişi, meclis üyesi, pazarcı, muhtar, Denetçi , müteahhit, çalışan yakını, kursiyer

 

İleḣşım Bıl̇ gıṡ ı;̇ çalışan adayı, işveren, çalışan , memur, tedarikçi çalışanı, sözleşmeli personel, gerçek kişi tedarikçi, stajyer, ihaleye katılan,

vatandaş, veli/vasi/temsilci, belediye başkanı, meclis üyesi, pazarcı, muhtar, kursiyer

Özlük Bıl̇ gıṡ ı;̇ çalışan adayı, çalışan , memur, tedarikçi çalışanı, sözleşmeli personel, stajyer, belediye başkanı, meclis üyesi

Sosyal Hayat Ve Alışkanlık Bıl̇ gıṡ ı;̇ çalışan adayı, çalışan , memur, tedarikçi çalışanı, sözleşmeli personel

 

Meslekı ̇ Deneyım; çalışan adayı, vatandaş, veli/vasi/temsilci, üçüncü kişi, belediye başkanı, meclis üyesi, habere konu kişi, çalışan , çalışan

yakını, sözleşmeli personel, tedarikçi çalışanı, memur

Fıṅ  ans; çalışan adayı, gerçek kişi tedarikçi, belediye başkanı, meclis üyesi, pazarcı, vatandaş, çalışan , memur, sözleşmeli personel, tedarikçi çalışanı

Müşterı ̇İşlem; gerçek kişi tedarikçi, ihaleye katılan, vatandaş, çalışan

 

Görsel Ve İşıṫ sel Kayitlar; ihaleye katılan, belediye başkanı, habere konu kişi, vatandaş, pazarcı, meclis üyesi, Denetçi , müteahhit, çalışan , sözleşmeli personel, stajyer, tedarikçi çalışanı, memur

 

Hukukı ̇ İşlem;  ihaleye  katılan,  üçüncü  kişi,  belediye  başkanı,  meclis  üyesi,  vatandaş,  Denetçi  ,  müteahhit,  çalışan  ,  sözleşmeli  personel, tedarikçi çalışanı, memur

İhale İşlemleri; ihaleye katılan, üçüncü kişi, vatandaş Muhasebe İşlemleri; ihaleye katılan, vatandaş Soruşturma İşlemleri; memur, çalışan , vatandaş Encümen kararları; belediye başkanı, çalışan , memur Toplantı tutanakları; belediye başkanı, çalışan , memur Evlilik İşlemleri; vatandaş

Fıż ık̇ ı ̇Özellık Bıl̇ gıṡ ı;̇ çalışan , memur, tedarikçi çalışanı, sözleşmeli personel, vatandaş

 

Lokasyon Bıl̇ gıṡ ı;̇ çalışan , memur Pazarlama; web sitesi ziyaretçisi İşlem Güvenlığ̇ ı;̇ web sitesi ziyaretçisi

Fıż ık̇ sel Mekan Güvenlığ̇ ı;̇  çalışan , memur, tedarikçi çalışanı, sözleşmeli personel, vatandaş, ziyaretçi, çalışan adayı, stajyer, ihaleye katılan, belediye başkanı, meclis üyesi, pazarcı


ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER (SAĞLIK VE CİNSEL HAYAT DIŞINDA KALANLAR)

 


Ceza Mahkumıẏ eḣ Ve Güvenlık

çalışanı, memur

 

Tedbıṙ lerı;̇ ihaleye katılan, belediye başkanı, meclis üyesi, vatandaş, çalışan , sözleşmeli personel, tedarikçi


 

Felsė İnanç, Dıṅ  , Mezhep Ve Dığ̇ er İnançlar; vatandaş, çalışan , meclis üyesi, belediye başkanı, Denetçi , müteahhit, ihaleye katılan, sözleşmeli personel, çalışan yakını, memur, pazarcı, kursiyer, tedarikçi çalışanı

Sıẏ ası ̇Düşünce Bıl̇ gıṡ ı;̇ belediye başkanı, meclis üyesi

 

Bıẏ ometrık Verı;̇ çalışan , sözleşmeli personel, tedarikçi çalışanı, memur

 

Sendık̇ a Üyelığ̇ ı;̇ çalışan , sözleşmeli personel, tedarikçi çalışanı, memur

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER (SAĞLIK VE CİNSEL HAYAT)

Sağlık Bıl̇ gıṡ ı;̇ çalışan adayı, çalışan , memur, tedarikçi çalışanı, sözleşmeli personel, stajyer, vatandaş, belediye başkanı, meclis üyesi

 

BÖLÜM 6 – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARMA AMAÇLARI

Kurumumuz, KVKK 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. Kurumumuz KVKK 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verileri aşağıda sıralanan alıcı gruplarına aktarılabilir:

yetkili kamu kurum ve kuruluşları

gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri herkese açık

tedarikçiler

Kamu İhale Kurumu Kepez Kaymakamlığı kolluk kuvvetleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü

T.C. İçişleri Bakanlığı avukatlar

bankalar muhasebeciler mali müşavir

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Müdürlüğü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Valiliği

Kepez Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemi Milli Eğitim Bakanlığı

 

Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politikanın 2. ve 3. Bölümlerinde düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.

BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesi uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 1. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.


d)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

7.2.  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kurumumuz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 1. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 2. i. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

BÖLÜM 8 – BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Kurumumuz tarafından bina girişlerinde ve bina içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya ve 6698 sayılı KV KK ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmekte, güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Kurumumuz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, kurumun, çalışanların ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Göre Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülmesi

Kurumumuz, bina içerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KV KK’da sayılan meşru menfaat ile kişisel veri işleme şartına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Kamera İle İzleme Faaliyetinin Duyurulması

Kurumumuz tarafından KVKK 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.

Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Kurumumuz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Kurumumuz internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

Kurumumuz, KVKK 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Kurumumuz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politikada sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.

Kurumumuz güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve çevresi, koridor ve merdivenler, meclis salonu, ön ve arka bahçe, geri dönüşüm kafesi, otopark, saha amirliği çevresi, yemekhane, kafeterya iç ve dış kısım, yangın giriş çıkışlar, acil çıkış kapıları, kafeterya iç kısım, arşiv girişleri, temizlik depoları, katlar, asansörler, mescit girişi, veznelerde yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

BELEDİYE TIP MERKEZİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa v tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve dış cephe, acil yangın çıkış kapısı, katlar, koridorlar, asansör girişleri ve merdivenler, merdiven ara boşluk ve oturma alanları, sistem odası, danışma ve orta alanlar, muhasebe, hemşire ve doktor odaları, bahçe, mescit ve WC ara koridorları, otopark, arka bahçede yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

CEMİL MERİÇ KÜTÜPHANESİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek ola münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve çevresi, iç alanlar, kitaplık ön ve arkası, salon önü, merdivenler ve bina dışında yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

DOKUMAPARK BİLİM MERKEZİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek ola münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve çevresi, koridorlar, kafeteryalar, salonlar, yemekhane, konferans salonları, laboratuvarlar ve avlu girişinde yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

MİMAR SİNAN KONGRE MERKEZİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek ola münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve çevresi, danışma, fuaye, evlendirme daireleri, düğün salonları, malzeme deposu, mutfak, katlar, merdivenler, asansörler, dış bahçe ve otoparkta yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 22 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

SOSYAL YARDIM MERKEZİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaş vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina giriş ve çevresi, erzak deposu, kıyafet bölümü, mescit, asansör ve koridorlar, düğün salonunda yer


alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

DOKUMA ARABA MÜZESİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaş vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve çevresi, atölye önü, Vecihi iç kısımlar ve arka alanda yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

DOKUMA MODERN SANATLAR güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek ola münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile ana giriş, lokal önü, büyük ve küçük salonlarda yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

DOKUMA YEŞİLÇAM CAFE güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaş vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve içi, odalar, WC, camlı kısımlar ve kasada yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

DOKUMA ANTALYA MÜZESİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve çevresi, katlar, koridorlar, odalar ve salonlarda yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

DOKUMA OYUNCAK MÜZESİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek ola münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi, danışma, yangın çıkışı, bahçe kafe, koridorlar ve odalarda yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

DOKUMA ŞEHİTLER MÜZESİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaş vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile desk ve iç kısımlarda yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

DOKUMA 8D SİNEMA güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve önü ile salonlarda yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

GÜLV EREN SEMT V EZNESİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaş vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile vezne girişi ve içi ile tahakkukta yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

ŞEFKAT V E HUZUREV İ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve çevresi, koridorlar, asansörler, katlar, mescit, WC koridoru, yemekhane, kafeterya, bahçe ve otoparkta yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve çevresi, Park ve Bahçeler binası giriş - çıkış kapısı, ofisler, lokal içi, demir atölyesi, marangozhane girişi ve çevresi, Fen İşleri lokal iç ve dış kısımları, kamyon ve tır otoparkı, makine ikmal giriş ve çevresi, yıkama alanı, otopark, benzinlik iç ve dış kısımda yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

AMİR ATEŞ SEMT KONAĞI güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaş vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina ön ve arka giriş ile çevresi, muhtarlık tarafı, arka bahçe, fuaye, toplantı salonu, katlar, kütüphane ve terasta yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 27 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

NASRETTİN HOCA KREŞ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve merdivenler, danışma, sınıflar, mutfak, yemek odası, salonlar, orta alan, depo, oyun alanları, WC koridorları, bina yan girişi ve kamelyada yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

YASİN NACİ AĞAROĞLU EĞİTİM MERKEZİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilec olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi, katlar ve merdivenlerde yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

VARSAK EK HİZMET BİNASI güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaş vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina çevresi ile vezne ön ve arkasında yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

GAZİLER AİLE YAŞAM MERKEZİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek ola münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi, katlar, koridorlar, asansör girişleri, düğün salonları, mutfak, jeneratör, kafeterya ve sağlık ocağında yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

ERENKÖY NASRETTİN HOCA KREŞ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek ola münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve çevresi, katlar, koridorlar, danışma, oyun parkı, yemekhane, sınıflar, depo, oyun alanları, sinema salonu ve sistem odasında yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

ÖZGÜRLÜK ETÜT MERKEZİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaş vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi, katlar, koridorlar, sınıflar, yemekhane ve sinema salonunda yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

PARK V E BAKIM ŞANTİYESİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaş vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve koridorlar, bahçe girişi, arka bahçe ve bahçe orta alanda yer alan kameralar ile izleme


yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

V ETERİNERLİK HİZMET BİNASI güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek ol münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve koridorlar, vatandaş girişi, kedi alanı, köpek alanı ve otoparkta yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

ERDEM BEYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek ola münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve çevresi, danışma, kafeterya, katlar, koridorlar, asansörler, fuaye, bilet gişesi, jeneratör ve otoparkta yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

AHATLI ETÜT MERKEZİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve çevresi, katlar, koridorlar, danışma, yan bahçe, arka bahçe, revir, salonlar, oyun odası, mutfak, yemekhane ve sınıflarda yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

VARSAK PARK güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile halı saha, havuz, protokol alanı, merdivenler, çay ocağı, mescit ve WC, danışma, turnikeler, sistem odası, masalpark iç kısımlar, kent konseyi giriş alanı, sinema girişi, derslik bölümü, nizamiye girişi, sporcu giriş tribün, düğün salonu, makine dairesi, basketbol sahası ve otoparkta yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

SENTETİK ÇİM SAHA güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile saha girişi, güvenlik kulübesi, ambulans girişi, bina girişi, tribün, stadyum arkası, soyunma odası girişi, malzeme odası girişinde yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

HASTA YAKINLARI KONUK EV İ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek ola münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve çevresi, katlar, koridorlar, asansörler, danışma, lobi, orta kısımlar, yemekhane ve bahçelerde yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

DUACI AİLE YAŞAM MERKEZİ güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek ola münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina girişi ve çevresi, koridorlar, düğün salonu, sağlık ocağı girişi ve arka bahçede yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 30 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 

Kurumumuz tarafından KV KK 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

BÖLÜM 9 – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kurumumuz, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KV KK 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kurumumuzun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kurumumuz ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Kurumumuz tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

dijital silme

yazılımdan güvenli olarak silme bölgesel gizleme

karartma (karalama)

BÖLÜM 10 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği ilgili kişinin kişisel verilerinin; a)işlenip işlenmediğini öğrenme,

 1. işlenmişse bilgi talep etme,
 2. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç)yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı kişileri bilme,

d)eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


ğ)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KV KK 28/1 maddesi gereğince aşağıdaki haller KV KK kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahipleri bu konularda 10.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak

kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 1. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından

işlenmesi.

KV KK 28/2 maddesi gereğince aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç 10.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini “www.kepez-bld.gov.tr” adresinde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurulup ıslak imzalı veya güvenli elektronik imzalı olarak Kepez Belediye Başkanlığı “Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak cad. No:4 Kepez ANTALYA” adresine posta yoluyla iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahiplerinin, haklarını kullanmak için dolduracakları başvuru formunda başvurunun yöntemi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikayette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KV KK 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Kurumumuzun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunabilir.

10.2.  KURUMUMUZUN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ Kurumumuzun Başvurulara Cevap Vermesi Ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, talebini Kurumumuza iletmesi durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, kurumumuz tarafından başvuru sahibinden KV K Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

BÖLÜM 11 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE İMHA POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

Kurumun işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda kaleme alınmış temel politikalar oluşturulmuştur. Bu politikaların kurumun diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalarla da bağı kurularak, kurumun yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.