KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREGİ HAZIRLANAN

VATANDAŞ AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında Kurumumuz “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu bilgilendirme, Kurumumuzun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

İşbu “Aydınlatma Metni”, gerekli olduğu durumlarda Kurumumuz tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

VERİ SORUMLUSU HAKKINDA

Kepez Belediye Başkanlığı olarak, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilen kişisel verileriniz ve açıklamaları;

Kimlik Bilgisi; adı soyadı, TC kimlik numarası, imza, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni hal, anne adı, baba adı, uyruk, cilt no, sıra no, aile sıra no, nüfus cüzdanı seri no, diğer nüfus bilgileri, pasaport numarası, diğer pasaport bilgileri

İletişim Bilgisi; telefon numarası, adres, e-posta adresi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar; fotoğraf, sosyal medya fotoğrafları, etkinlik fotoğrafları, video kaydı

Mesleki Deneyim; meslek, görev, unvan bilgisi, okul bilgileri

Soruşturma İşlemleri; tanık ifadeleri, ifade tutanakları

Evlilik İşlemleri; mal ayrılığı sözleşmesi, evlenme izin belgesi, iddet müddetinin kaldırılması kararı, doğum belgesi, bekârlık belgesi

Finans; vergi levhası, mal varlığı bilgileri (tapu, araç vs.), banka IBAN numarası, banka hesap numarası, banka şube adı

Muhasebe İşlemleri; tahsilât makbuzu

Müşteri İşlem; fatura (gerçek kişi), çağrı merkezi kayıtları

İhale İşlemleri; ihale durum belgesi, borcu yoktur yazısı, oda sicil kayıt belgesi, teminat mektubu

Hukuki İşlem; ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vekâletname, dava dosyasındaki bilgiler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, ihtarname

Fiziki Özellik Bilgisi; boy ve kilo bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliği; kamera kayıtları

 

İŞLENEN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar; Sağlık Bilgisi; sağlık raporu, kan grubu, sağlık geçmişi (geçirilen ameliyat, hastalık vb.), laboratuar sonuçları, röntgen çekimi, hastalık tanımı, kullanılan ilaçlar, ilaç reçetesi, uygulanan tedavi, tahliller, görüntüleme sonuçları, engellilik durumu, kullanılan cihaz ve protez bilgisi, iş göremezlik raporu, tarama ve tetkik sonuçları,din

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirler; adli sicil kaydı

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanunun 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Sosyal medya hesapları yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Vatandaş taleplerinin yerine getirilebilmesi
 • Halkın bilgi edinme süreçlerinin yürütülmesi
 • CİMER şikâyet süreçlerinin yürütülmesi
 • Evrak kayıt süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sosyal yardımlarda vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve gerekli hallerde sosyal yardım alacak vatandaşları belirleyebilmek
 • Belediye yardım süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik tanıtım süreçlerinin yürütülmesi
 • Belediye ile ilgili kitap, dergi, gazete, bülten, kaset ve CD’lerin ve tüm yayınların basımı süreçlerinin yürütülmesi
 • İnternet ortamında vatandaşlarımızla daha iyi bir etkileşim sağlamak
 • Çağrı merkezi istek, öneri ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi
 • WhatsApp ihbar hattı üzerinden şikâyet ve önerilerin alınması süreçlerinin yürütülmesi
 • Beyaz Masa, Açık Kapı, info, 112 yardım süreçlerinin yürütülmesi
 • Hasta Yakınları Konukevi konaklama süreçlerinin yürütülmesi
 • Okul ve ibadethanelerin temizlik süreçlerinin yürütülmesi
 • Cenazelerde taziye çadırı verilmesi süreçlerinin yürütülmesi
 • Tedavi gören yardıma muhtaç hasta ve hasta refakatçilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması süreçlerinin yürütülmesi
 • Engelli vatandaşların tekerlekli sandalye, akülü araç ve yürüteç vb. ihtiyaçlarının karşılanması süreçlerinin yürütülmesi
 • Tesislerde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin belirlenecek bir program dâhilinde yapılması süreçlerinin yürütülmesi
 • Belediye birimlerinin teftişi süreçlerinin yürütülmesi
 • Memur ve çalışanlar hakkında soruşturma, araştırma ve inceleme süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Dilekçe başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Evlilik işlemleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Temizlik işleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerileri değerlendirmek
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İşyerlerinin ruhsatlandırma süreçlerinin yürütülmesi
 • Dosya oluşturma süreçlerinin yürütülmesi
 • Kamu kurumları tarafından gelen taleplerin değerlendirilmesi ve işlenmesi
 • Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek
 • İstatistiksel çalışmaların takibi süreçlerinin yürütülmesi
 • Ölüm belgesi düzenleme süreçlerinin yürütülmesi
 • Poliklinik hizmetleri, muayene ve tedavi işlemleri ile acil yardım hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Kreş ve gündüz bakımevi süreçlerinin yürütülmesi
 • Etüt, eğitim ve sosyal etkinlik süreçlerinin yürütülmesi
 • Kütüphane kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekânın güvenliğinin sağlanması
 • Emlak vergisi bildirimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Belediyeye ait taşınmazların satış, kiralama ve tahsis işlemleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Çevre temizlik vergisi bildirimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek
 • İhale süreçlerinin yürütülmesi
 • Belediye alacaklarının tahsili süreçlerinin yürütülmesi
 • Rutin denetimlerin gerçekleştirilmesi
 • Kentsel dönüşüm projeleri sürecinin yürütülmesi
 • Numarataj süreçlerinin yürütülmesi
 • İmar barışı süreçlerinin yürütülmesi
 • Doğal afet riski altındaki alanlar ve riskli binalarla ilgili süreçlerin yürütülmesi
 • Vatandaş arsa satışlarının yapılabilmesi
 • Hukuk işlemlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Hisse, arsa parsel satışı faaliyetlerinin süreçlerinin yürütülmesi
 • Ruhsat ve iskân süreçlerinin yürütülmesi
 • Ruhsatı olmayan inşaatların devam etmesine engel olma, gerekli hallerde kurşunlu mühür yapma faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Cezai süreçlerin yürütülmesi
 • Yol işleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Hafriyat süreçlerinde yasal izinlerin yürütülebilmesi
 • Sıhhi müessese, gayri sıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek
 • İşyerlerinin ruhsat harcı tahakkuk işlemlerini yapmak
 • Ruhsat iptali işlemlerini yapma faaliyetlerinin tamamlanması
 • Ulusal tatil günleri ruhsatının düzenlenmesi faaliyetlerinin tamamlanması
 • Şefkat ve Huzurevi süreçlerinin yürütülmesi
 • Hasta nakil ambulansı hizmetlerinin yürütülmesi
 • 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların evde bakım süreçlerinin yürütülmesi
 • Diyet ve beslenme hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Psikolojik destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Ağız ve diş sağlığı hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi
 • Hayvan pazarlarında sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımını ve sevkini sağlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Sahipsiz hayvanların muhafaza altına alınması süreçlerinin yürütülmesi
 • Belediye destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Kamulaştırma süreçlerinin yürütülmesi
 • Belediyeye ait taşınmazların kiralama, ecrimisil, tahliye, yer tespiti işlemleri süreçlerinin yürütülmesi
 • İnşaat işleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Park ve bahçelerin bakımı süreçlerinin tamamlanması
 • Ruhsatlandırılan işletmelerin ilgili kurumlara bildiriminin yapılması
 • İşyeri açma ruhsatı denetimlerinin yapılması ve iş yeri kapatma cezasını uygulama süreçlerinin yürütülmesi

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, herkese açık, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak KVKK 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kurumumuz kişisel verileri, doğrudan ilgilinin kendisinden ve otomatik sistem ile adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından
 • Açık rıza

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesine göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4/2. maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2. ve 6/3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, www.kepez-bld.gov.tr internet adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Kepez Belediye Başkanlığı’nın “Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No:4 Kepez ANTALYA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad soyad ve imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için kurum tarafından belirlenerek işlem ücreti alınabilir.

 

KVKK kapsamında  “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

 

Saygılarımızla.

 

                                                                                                            Kepez Belediye Başkanlığı