Zabıta İşlemleri

Belediye Zabıtasının Görevleri
• Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerce verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
• Belediyenin Zabıta Yönetmeliğinde yer alan görev ve hizmetleri yerine getirmek.
• Belediye Meclis ve Encümenince alınan ve uygulanması: Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak, sonucunu izlemek.
• Belediye Başkanının ilgili emirlerini yerine getirmek.
• Belediye suçunun işlenmiş olması halinde ilgili mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması için zabıt varakası tanzim etmek.
• Ulusal tatil, genel tatil ve özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
• Korunması Belediyeye ait Abide ve Mabetler ile tarihi ve turistik eserleri muhafaza etmek, her ne şekilde olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
• Yolda hastalanan ve kazaya uğrayanlara yardım etmek.
• Dilenenleri men etmek.
• Sabah erken ve akşam geç saatlerde aşırı gürültü yaparak etrafı rahatsız edenlere mani olmak.
• Cadde, sokak ve meydanlarda, parklarda ve kamuya açık alanlarda Belediyeden izin almadan satış yapan seyyar satıcılara mani olmak.
• Belediyece işgaline izin verilmeyen cadde, sokak, arsa ve kaldırımları, kamuya açık alanları işgal edenlere mani olmak.
• Yol, su, kanalizasyon gibi tesislerdeki arızalar görüldüğünde, haber alındığında ilgililere bildirmek.
• Beldenin yabancısı olan kimselere yol göstermek, yardımcı olmak.

Belediye Zabıtasının Yetkileri
• Umuma açık yerlere girmeye, burada gerekli kontrolleri yapmaya sahip ve işletenlerin kontrol kanunu ile ilgili bilgi almaya, belge istemeye ve haklarında tutanak düzenlemeye,
• Kapalı olması gerekirken açık olduğu tespit edilen yerlere girmeye, mevzuata aykırı davranan ilgililer hakkında tutanak düzenlemeye,
• Belediye suçu işleyen kimseler hakkında Belediye Meclisi, Belediye Encümen kararları müvacenesinde işlem yapmaya,
• Boşaltılması, yıktırılması hususunda yetkili mercii ve emirleri bulunan ev, yapı ve müesseselere diğer görevlilerle birlikte girmeye,
• Savaş ve olağan üstü hallerde yangın, deprem, su baskını gibi hallerde zaman kaybına tabi olmaksızın ev, dükkan ve müesseselere girmeye,
• Belediye emir ve yasaklarına aykırı davranışları sebebi ile haklarında yasal işlem yapılmak istenen fakat bu isteğe direnen, kimliğini açıklamak istemeyen kimseleri zorla da polise götürmeye,
• Belediye Zabıtasının yetkilerini kullanmaya, mani olmaya çalışanlar haklarında tutanak düzenlemeye,
• Belediye mallarına (Taşınır-Taşınmaz)vaki olacak tecavüzleri usulünce önlemeye,
• Umumi yerlerde Belediye Nizamlarına aykırı seyyar satışta bulunan kimseleri, başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde kaldırım, tretuvar v.b. izinsiz işgal edenleri men etmeye,
• Motorlu kara taşıtları ile herkesin geliş geçişine engel teşkil edecek şekilde park etmelerini önlemeye,
• Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanları, yerleri ve havayı kirletenleri tembih etmeye, uymayanları da men etmeye yetkilidir.

Belediye Zabıtasının Sorumlulukları
• Belediye Zabıta Memurları görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilemekle ve hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla, görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlüdür.
• Müstakil görevi olan memur yalnız başına bu hizmetlerden sorumlu olduğu gibi, ortaklaşa görev sahibi olanlar görevlerinden dolayı müşterek sorumludurlar.
• Belediye Zabıta Memuru Üstünden aldığı emri anayasa, kanun, tüzük veya yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez.Bu aykırılığı Üstüne bildirir.Ancak Üstü emrinde ısrar eder ise ve yazı ile bildirirse emri yerine getirir. Bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz, emri veren sorumludur.
• Belediye Zabıta Memurları Belediye Dairelerince gizli tutulması gereken işleri ifşa edemezler.
• Belediye Zabıta Memurları işten hep birlikte çekilemez.
• Belediye Zabıtası mesai dahilinde kılık kıyafet talimatnamesine uygun giyinmek zorundadır.
• Belediye Zabıtası B.Z.T. (Belediye Zabıta Talimatnamesi)‘den sorumludur.


HİZMET AJANDASI
GÜNLÜK HİZMETLER
• Zabıta Ruhsat Büroda; işyeri açış ruhsatlarının kabulü, komisyonca incelenmesi, Encümene sevki ve olumlu çıkanlara ruhsat harcı tahakkuk ettirilerek Açış ve Hafta Tatili Ruhsatlarının verilmesi sağlanmakta, İşyeri kapatma işlemleri, Zabıta ekiplerinde tanzim edilen zabıtların kayıt ve tasnifleri yapılarak Encümene sevki ve çıkan ceza kararlarının tebligat yapılanlardan parasal ceza tahakkuk edenleri Hesap İşleri Müdürlüğüne sevki, Takibi gereken ceza kararlarının uygulanması ve sonuçlandırılması, ruhsat ve zabıt bilgilerinin Bilgi İşlem ve Dosyalama sistemi ile arşivlenmesi,
• Zabıta Kaleminde; gelen evrakların kaydedilmesi, ilgili kısımlara sevki yapılarak incelettirilmesi ve cevap verilmesi, Asker ailesi yardımı talep eden kişilerin evraklarının tanzimi, tahkikatlarının yaptırılması,
• Telefonla yapılan ihbarların ilgili birim ve ekiplere iletilmesi, Zabıta Müdürlüğünce Belediye bünyesindeki günlük ihtiyaçların ikmali, Encümence karara bağlanması gereken evrakların Encümene sevki ve kararların ilgililere tebliği,
• Otogarda araçların, faaliyet gösteren esnafların, yazıhanelerin kanun, yasa, nizam / intizam içinde çalışmaları sağlanması,
• Hal Müdürlüğünce, Hal Kanunu gereğince gerekli Yönetmelikler doğrultusunda Zabıta tedbirlerinin alınarak, günlük kontrollerin yapılması,
• Yer tahsisi ücretlerinin alınmasında tahsildarlara yardımcı olunması,
• Pazardaki esnafların düzenli sergi açmaları, halkın huzurlu alışveriş yapabilmesi için önlemler alınması,
• Aşevlerinde günlük yemek ve ekmek dağıtımlarında gerekli düzenin sağlanması,
• Ekmek ve simit gramajlarının satış noktalarında denetimi,
• Belediyemizin diğer müdürlüklerine görevli personel vererek, ekip oluşturarak yardımcı olunması,
• Şehir temizliği ile ilgili çalışma ve denetimlerin yapılması,
• Her türlü işgaliye konularının takip edilmesi,
• El ilanı, tabela, afiş, bez, pankart konularında sürekli olarak denetimlerin yapılması,
• Şehrimizin merkezi yerlerinde konuşlanan izinsiz seyyar satıcıların bertaraf edilmesi,
• Toplumun huzurunu bozan başıboş hayvanların uzaklaştırılması,
• Zabıta devriye nöbetlerinin sürekli / sağlıklı bir şekilde 08:00 , 23:00 ve 08:00 – 01:00 arası motorize ekip olarak yürütülmesi,
• Cumartesi-Pazar ve resmi tatil, Bayram günlerinde Beyaz Masa Bürosundaki nöbetlerin ifası,
• Şehir içi ulaşım hizmetlerinin düzenli ve sağlıklı yürütülmesinin sağlanması, kontrollerin yapılması,
• Müdürlüğümüze bildirilen tüm yazılı ve sözlü şikayetlerin yerinde incelenerek sonuçlandırılması,
• Müdürlüğümüzden talep edilen tüm istek ve tahkikatların yapılması ve cevaplandırılması,
• Şehrimizde dilencilik yapanlar önlenerek gerektiğinde şehir dışına çıkarılması.

AYLIK HİZMETLER
• Her ay sonunda fazla mesai, puantaj çizelgelerinin hazırlanarak ilgili müdürlüklere gönderilmesi,
• Aylık personel nöbetlerinin tanzim edilerek, takibinin yapılması,
• Her ay sonu sinema istatistiğinin hazırlanarak İl Kültür Müdürlüğüne gönderilmesi,
• Çevre İl Müdürlüğü ile müşterek aylık çalışmaların yapılması,
• Üç ayda bir çimento fiyatlarının öğrenilerek İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne gönderilmesi,
• Üç ayda bir etiket ve fiyat listeleri kontrolleri hakkında Vilayet Makamına bilgi verilmesi,
• İl Sağlık Müdürlüğü ile müşterek gıda imal yerlerinin denetlenmesi,
• Şubat, Haziran ve Ekim aylarındaki Meclis toplantılarına gerekli yazıların yazılması,
• Haziran / Aralık aylarında yol kenarına dökülen çöp-inşaat atıkları ile ilgili çalışma hakkında Vil. Mak. bilgi verilmesi.

YILLIK HİZMETLER
• Milli ve Dini Bayramlarda gerekli Zabıta tedbirlerin alınması,
• Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerinde top atışlarının yapılmasının sağlanması,
• Her yıl Mayıs ayında bir sonraki yılın Taslak Bütçesinin hazırlanarak ilgili müdürlüğe gönderilmesi,
• Yıllık Geleneksel Toplu Sünnet Törenleri organizasyonunun yerine getirilmesi, tedbirlerin alınması