İmar İşlemleri

YAPI KULLANIM İZİN BEGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
• Dilekçe
• SGK Raporu
• Vergi Dairesi Yazısı
• Binanın 2 Cepheli Fotoğrafı (13 x 18 cm.)
• Yapı Denetim İş Bitim Tutanağı Ve Ekleri
• Enerji Kimlik Belgesi

İMAR ÇAPI
• Topu Kayıt Sureti(Son üç aylık,2B şerhi vb durumlarda son bir yıllık)
• Veya Tapu Fotokopisi
• Dilekçe ile müracaat edilerek müracaatçıya imar çapı verilir.

MİMARİ PROJE ONAYI

• İmar Çapı
• Tapu Kayıt Sureti
• Ölçü Krokisi
• Mimari Proje
• Dilekçe ile müracaat edilir. Mimari proje kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelenerek ön olur verilir

YAPI RUHSATI İŞLEMLERİ

• Yapı denetim hesabına yatırılan hizmet bedelinin dekontu
• Ruhsat talep dilekçesi
• Yol kotu tutanağı
• Yönetmelik dilekçesi
• Kentsel dönüşüm ise yıkım yazısı
• İmar çapı ( Son 1 yılı geçmemiş olacak )
• Tapu kayıt sureti (son 3 ay)
• Numarataj krokisi
• Ölçü krokisi
• Parsel aplikasyon krokisi
• Yapı aplikasyon projesi
• Plankote projesi
• Yapı denetim izin belgesi,imza sirküsü
• Yapıya ilişkin bilgi formu (YİBF)
• Yapı denetim hizmet sözleşmesi
• Yapı denetim taahhütnamesi
• Proje kontrol formları
• Şantiye şefi sözleşmesi,taahhütnamesi ve ikametgahı
• Yapı müteahhidi vergi levhası,imza sirküsü,sicil gazetesi,ticaret odası faaliyet belgesi ve sicil tasdiknamesi
• Yapı müteahhidi ustalık taahhütnamesi
• Yapı sahibi ile müteahhit arasında yapılan noter onaylı sözleşme (Yapı sahibi ile müteahhit aynı kişi ise taahhütname)
• Varsa vekaletname
• Proje müellifleri sicil durum taahhütnameleri
• Proje müellifleri büro tescil belgesi
• Yapı denetim kontrol elemanı ve uygulama denetçisi ikametgahı
• Asat bağlantı raporu
• Varsa sığınak projesi
• Zemin etüd raporu (belediye onaylı olacak)
• Varsa asansör avan projesi (belediye onaylı olacak)
• Belediye onaylı mimari proje ve 5 adet yeni çıktı
• Makine,elektrik,statik,iskele projeleri (belediye onaylı olacak)