Arsa Satışı İhalesi

7 Aralık 2023, Perşembe - 15:00
Arsa Satışı İhalesi

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

 

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

  1. a) Adı                         : Kepez Belediye Başkanlığı
  2. b) Adresi                    : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
  3. c) Telefon numarası    : 310 58 58-1608
  4. d) Faks numarası        : 339 00 53
  5. e) e-mail                     : www.kepez-bld.gov.tr
  6. f) İlgili personel         : Selami C.YILMAZ
  7. g) İhale yapılacak yer : Encümen Toplantı Odası

 

2 - İhalenin Konusu:

2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun  69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının  07/04/2023 tarih ve  3829815 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu)  07/12/2023  tarihlerinde  listede belirtilen  saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun;  birinci grup 3 adet parsel  ihalesi 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü   ile satılacaktır.

 

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:                   

                                           

İHALE TARİHİ: 07/12/2023

                  (Bu parsellerin satışı 45. Madde uyarınca  Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.)

(Birinci grup)

PARSEL LİSTESİ

SIRA NO

MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

ALAN (m2)

HİSSE

İŞGAL DURUMU

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT  (%3)

İHALE SAATİ

1

BARAJ (SÜTÇÜLER)

26549

3

800.00

TAM

Boş

Konut       Ayrık  TAKS=max 0.30  E=0.60    hmax= 11.50 m

5,500,000.00

165,000.00

15:00

2

BARAJ (SÜTÇÜLER)

26549

4

800.00

TAM

Boş

Konut       Ayrık  TAKS=max 0.30  E=0.60    hmax= 11.50 m

5,500,000.00

165,000.00

15:10

3

BARAJ (SÜTÇÜLER)

26549

5

801.00

TAM

Boş

Konut       Ayrık  TAKS=max 0.30  E=0.60    hmax= 11.50 m

5,600,000.00

168,000.00

15:20

 

3 - İhaleye Katılabilme şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

 

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:

İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a - Gerçek Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu,

- Şartname alındı makbuzu.

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi

- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

 

b - Tüzel Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu.

- Şartname alındı makbuzu.

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi

- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)

- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

- İmza sirküsü.

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

 

4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.

                İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.

 

İhale bedelinin tamamı  ile ihale masrafları  peşin olarak tebliğ  tarihini müteakip 15 gün içerisinde ödenecektir.

 

5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlâk Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 750,00-TL karşılığında satın alabilirler.

6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) yetkilidir.