• facebook
  • twitter
-A | A+

01/12/2016 Meclis Toplantı Kararları


                           ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 01/12/2016 TARİHİNDE
             YAPTIĞI 12.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında ARALIK/2016 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1.maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Mesut KOCAGÖZ,Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR, Esat GÖYÜK, Ali FİDAN,Mustafa Fatih AVŞAROĞLU,Hatice SÜTCÜ,Serhat DEMİR,Rüştü PEKER,Murat MENZİLCİOĞLU,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Durmuş DEMİR,Süleyman ACAR,Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK,Adnan KABAAĞAÇ,Adem ÇELİK, Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN,Şahali İNCE,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Ramazan ÇAKIR,İsmail AFŞAR,Mahmut TOPAL ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’de Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
 
ÖNERGE
KARAR NO:373
 
K A R A R :   
Belediyemizce Esentepe Mahallesinde yapılacak olan Semt Konağına Türk Tasavvuf Musikisinin duayen isimlerinden olan Amir ATEŞ isminin verilmesi ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 22. maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
ÖNERGE
KARAR NO:374
 
K A R A R :   
15 Temmuz darbe teşebbüsü esnasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün vurulması sonucu şehit edilen hemşerimiz Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ’ın isminin İlçemizdeki park,cadde veya sokaklardan birine verilmesi ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınması ve gündemin 23. maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 2.MADDESİ
KARAR NO:375
 
KA R A R :
Belediyemiz adına kayıtlı olup kullanılmayan, Ford Marka 1981 Model 07 FK 493 plakalı D1210 kırmızı-siyah renkli damperli kamyon ile Levend Marka 1995 Model 07 ZT 968 plakalı kamyonetin 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğin 31. maddesi 1. fıkrasında “Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.” Hükmü kapsamında  Burdur İli Yeşilova Belediyesine devrinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 3.MADDESİ
KARAR NO:376
 
KA R A R :
5393 sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Belediye ve bağlı kuruluşlarında Norm Kadroya uygun olarak Çevre Sağlık, Veteriner, Teknik, Hukuk, Ekonomi bilişim ve iletişim, planlama araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında Avukat, Mimar, Mühendis, Şehir ve bölge plancısı, Çözümleyici ve Programcı, Tabip, Ebe, Hemşire, Veteriner, Kimyager, Teknisyen, Tekniker gibi Uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır.Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret söz konusu kadro unvan için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle; şayet Genel hükümlerine göre birinci dereceden kadro ihdas edilmeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclis kararlarıyla belirlenir.” hükmü gereğince;
        2016 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen 24 adet sözleşmeli personelden 22 kişinin (17-adet Mühendis, 3-adet Mimar, 1-adet Şehir Plancısı ve 1-adet Avukat) 2017 yılında da çalıştırılması ve ayrıca, 2017 yılı içerisinde 2 adet Avukatın daha aynı usulle istihdam edilebilmesi ve bunlara ödenecek olan aylık net ücretlerin tespit edilmesi konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 4.MADDESİ
KARAR NO:377
 
KA R A R :
22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Geçici İşçi İstihdamına ilişkin 24. Maddesinin 1.fıkrasındaki; “Belediyelerde kullanılacak geçici işçi pozisyonları, Belediyeler için belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir” hükmü gereğince;
          5620 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının ( c) bendi ile geçici 1 inci maddesi hükümleri gereğince Belediyemizde, 2017 yılında 15x12=180 adam/ay geçici işçi çalıştırılması için hazırlanan ve ekte sunulan Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
  
GÜNDEMİN 5.MADDESİ
KARAR NO:378
 
          2015 yılına ilişkin Sayıştay Denetim Raporunun Meclis üyelerinin tamamına daha önceden verildiği ve bilgilendirmenin yapıldığı anlaşılmayan bir hususun bulunmadığı ve bu nedenle konunun okunmuş sayılması meclisin oyuna sunuldu ve okunmuş sayılması oy birliği ile uygun görüldü.

GÜNDEMİN 6.MADDESİ
KARAR NO:379
    
AKTARMA YAPILAN BÖLÜMTUTAREKLEME YAPILAN BÖLÜMTUTAR
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜBASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
46.07.21.40.06.2.0.5.06.1.2.02 Bilgisayar Alımları1.000.000,0046.07.21.25.01.1.1.5.03.5.1.08 Temizlik Hizmet Alımları1.189.000,00
46.07.21.40.06.2.0.5.03.5.1.03 Bilgisayar Hizmet Alımları   189.000,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
46.07.21.35.07.4.0.5.03.5.1.04 Müteahhitlik hizmetleri1.311.000,0046.07.21.25.01.1.1.5.03.5.1.08 Temizlik Hizmet Alımları1.311.000,00
 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
46.07.21.35.07.4.0.5.03.5.1.04 Müteahhitlik hizmetleri154.000,0046.07.21.41.06.2.0.5.03.5.1.04 Mütehatlik Hizmetleri gid.154.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
46.07.21.36.05.1.0.5.03.5.1.08 Temzilik Hizmet Alım Gid.6.000,0046.07.21.41.06.2.0.5.03.5.1.04 Mütehatlik Hizmetleri gid.6.000,00
  EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
46.07.21.36.05.1.0.5.03.5.1.08 Temzilik Hizmet Alım Gid.1.394.000,0046.07.21.30.06.2.0.5.06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaş.1.394.000,00
46.07.21.36.05.1.0.5.06.2.8.01 Metal Ürünleri Alımları90.000,0046.07.21.30.06.2.0.5.06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaş.90.000,00
  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
46.07.21.36.05.1.0.5.06.2.8.01 Metal Ürünleri Alımları500.000,0046.07.21.32.05.1.0.5.03.5.1.09 Özel Güvenlik Alımları500.000,00
    
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜPLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
46.07.21.34.08.1.0.5.06.5.7.90    Diğerleri4.500.000,0046.07.21.40.06.2.0.5.06.5.7.90    Diğerleri4.500.000,00
TOPLAM9.144.000,00TOPLAM9.144.000,00
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

KA R A R :

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğünün bütçelerindeki ihtiyaç fazlası olan tertiplerden yukarıda tabloda yazıldığı şekilde ve miktarda olmak üzere;  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ihtiyacı olan ilgili bütçe tertibine toplam 9.144.000,00.-TL (dokuzmilyonyüzkırkdörtbintürklirası)  aktarılması konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 7.MADDESİ
KARAR NO:380
 
KA R A R :
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin e bendinde "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek." İbaresi gereğince Orman işletme Müdürlüğünden işletme hakkını kiraladığımız Göçerler Mahallesi Antalya Bulvarı No:410/2'de bulunan Kent Ormanı D Tipi Mesire yeri Meşe Kapısı içerisinde bulunan Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ve kiralama işleminde Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üye Kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:381
 
KA R A R :
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin e bendinde "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek." hükmü gereğince; Mülkiyeti Belediyemize ait Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:250/1'de (3502 ada 1 parsel) Kepezpark içindeki 180m2 iç 200m2 dış kullanım alanlı Ada Kafeteryanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ve kiralama işleminde Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:382
 
S.N.MAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜM (m²)HİSSEAÇIKLAMAKANUN MADDESİ
1AYANOĞLU1991381.3481.34HİSSE SATIŞI3194 SAYILI KANUNUN 17. MADDESİ
2AYANOĞLU19914108.15108.15HİSSE SATIŞI3194 SAYILI KANUNUN 17. MADDESİ
3AYANOĞLU1991594.5794.57HİSSE SATIŞI3194 SAYILI KANUNUN 17. MADDESİ
4AYANOĞLU1991622.0822.08HİSSE SATIŞI3194 SAYILI KANUNUN 17. MADDESİ
5ÇANKAYA73086208431.120,796HİSSE SATIŞI3194 SAYILI KANUNUN 17. MADDESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
      
KA R A R :

Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan, mülkiyeti Kepez Belediyesine ait yukarıda ada parsel numaraları yazılı olan hisseli ve tam taşınmazların 03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye kanunda Belediyemize ait taşınmazların satışı, takası, tahsis edilme yetkisinin Belediye Meclisine ait olduğu, Belediye Meclisince alınacak karar doğrultusunda, aynı kanunun 34. maddesine göre Belediye Encümeni tarafından gerekli işlemlerin yapılabilmesi için yukarıdaki listede Ayanoğlu ve Çankaya mahallelerinde bulunan taşınmazlardaki hisselerin 3194 sayılı yasanın 17. maddesine göre hissedarlara hisse satışının yapılabilmesi için yukarıda belirtilen kanun doğrultusunda satış konusunun incelenmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:383
 
K A R A R :      
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye meclisinin yetkisindedir hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-05A-3A nolu imar plan paftasında yer alan, 154 ada 2 ve 3 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 11.MADDESİ
KARAR NO:384
 
K A R A R :      
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Göksu-Varsak Enerji İletim Hattı güzergahına ait Düden Çayı ve Çevresi 1. Derece Doğal Sit Alanı içinde ve dışında kalan kısımlara ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 12.MADDESİ
KARAR NO:385
 
K A R A R :      
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Şelale Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-05C-1D nolu imar plan paftasında yer alan, daha önceki Varsak Plan revizyonu kapsamında sehven unutulmuş olan 238 ada 1 parsel ve 239 ada 9 parselde yer alan İBT kullanım kararının eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 13.MADDESİ
KARAR NO:386
 
K A R A R :      
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin yetkisindedir hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Bölgesi doğu kısmını kapsayan alan içerisinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 14.MADDESİ
KARAR NO:387
 
K A R A R :      
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Ünsal ve Şafak Mahallesi sınırları içerisinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 15.MADDESİ
KARAR NO:388
    
K A R A R :      
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-10C-1C nolu imar plan paftasında yer alan 10028 ada 1 ve 2 parsellere İBZT (İsteğe bağlı Zemin Ticaret) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 16.MADDESİ
KARAR NO:389
 
K A R A R :      
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde, O25B-06B-4C nolu imar plan paftasında yer alan 27429 ada 9 parsele İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.
  
GÜNDEMİN 17.MADDESİ
KARAR NO:390
 
K A R A R :      
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Kültür Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09D-4D nolu imar plan paftasında yer alan 10259 ada 1 parsele  İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 18.MADDESİ
KARAR NO:391
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Ünsal Mahallesi sınırları içerisinde, 10735 ada 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlayarak 3 parsel numaralı taşınmaza İBT (İsteğe Bağlı Ticaret) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 19.MADDESİ
KARAR NO:392
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin yetkisindedir hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde, 7323 ada doğusundaki alanda yer alan ve Koruma Bölge Kurulu'nun 13.06.2016 gün ve 5029 sayılı kararına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 20.MADDESİ
KARAR NO:393
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 696 ada ve güneyinde bulunan park alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 21.MADDESİ
KARAR NO:394
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi sınırları içerisinde 27571 ada 3 ve 5 parsel numaralı taşınmazın ön cephe yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
  
GÜNDEMİN 22.MADDESİ
KARAR NO:395
 
K A R A R :   
Belediyemizce Esentepe Mahallesinde yapılacak olan Semt Konağına Türk Tasavvuf Musikisinin duayen isimlerinden olan Amir ATEŞ isminin verilmesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 23.MADDESİ
KARAR NO:396
 
K A R A R :      
15 Temmuz darbe teşebbüsü esnasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün vurulması sonucu şehit edilen hemşerimiz  Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ’ın isminin İlçemizdeki park,cadde veya sokaklardan birisine verilmesi ile ilgili Önergenin incelenmek üzere İsim Tespit Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
                        ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 01/12/2016 TARİHİNDE
                   YAPTIĞI 12.BİRLEŞİMİNİN II.OTURUMUNA AİT TOPLANTI KARARLARI
 
Yapılan yoklama sonunda; Üye Mesut KOCAGÖZ,Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR, Esat GÖYÜK, Ali FİDAN,Mustafa Fatih AVŞAROĞLU,Hatice SÜTCÜ,Serhat DEMİR,Rüştü PEKER,Murat MENZİLCİOĞLU,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Durmuş DEMİR,Süleyman ACAR,Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK,Adnan KABAAĞAÇ,Adem ÇELİK, Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN,Şahali İNCE,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Ramazan ÇAKIR,İsmail AFŞAR,Mahmut TOPAL ve Osman HANEDAN’ın’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 15:25’de Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
 
KARAR NO:397
 
 
AKTARMA YAPILAN BÖLÜMTUTAR EKLEME YAPILAN BÖLÜMTUTAR
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HAKLLA İLİŞKİLER MÜD.
46.07.21.40.06.2.0.5.06.1.2.02   Bilgisayar Alımları1.000.000,00 46.07.21.25.01.1.1.5.03.5.1.08    Temizlik Hizmet Alımları2.250.000,00
46.07.21.40.06.2.0.5.03.5.1.03    Bilgisayar Hizmet Alımları   189.000,00 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 46.07.21.30.06.2.0.5.06.4.2.90      Diğer Arsa Alım ve Kamulaş.484.000,00
46.07.21.35.07.4.0.5.03.5.1.04  Müteahhitlik hizmetleri1.465.000,00 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  46.07.21.31.05.1.0.5.06.5.7.07              Yol Yapım gideri      1.500.000,00
TEMZİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
46.07.21.36.05.1.0.5.03.5.1.04            Mütehatlik hizmetleri    500.000,00 46.07.21.41.06.2.0.503.5.1.08160.000,00
46.07.21.36.05.1.0.5.03.5.1.08            Temzilik Hizmet Alım Gid.1.400.000,00 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
46.07.21.36.05.1.0.5.06.2.8.01           Metal Ürünleri Alımları90.000,00 46.07.21.32.05.1.0.5.03.5.1.09        Özel Güvenlik Alımları500.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
46.07.21.34.08.1.0.5.06.5.7.90      Diğerleri4.500.000,00 46.07.21.40.06.2.0.5.06.5.7.90    Diğerleri4.250.000,00
TOPLAM9.144.000,00 TOPLAM9.144.000,00
 
K A R A R:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğünün bütçelerindeki ihtiyaç fazlası olan tertiplerden yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ihtiyacı olan tertiplerine Fen İşleri Müdürlüğünün,  Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderdiği 30.11.2016 tarih ve 1810 sayılı yazısı da dikkate alınarak toplam 9.144.000,00-TL. (dokuzmilyonyüzkırkdörtbintürklirası) aktarılmasına ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.

Başkan; gündemde yazılı konuların ve Önergelerin karara bağlandığını, ARALIK/2016 ayı olağan toplantısının sona erdiğini, alınan kararların Kepez’imize ve Antalya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür edip. Toplantıyı kapattığını üyelere duyurdu. 01/12/2016
 
 
 
 
      Hakan TÜTÜNCÜ                
       Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
                                                              Hasan DEMİR                             Dilaver TANIK         
                                                                Divan Kâtibi                                 Divan Kâtibi 

 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz