Gaziler Mahallesi İmar Planı Revizyonu

Gaziler Mahallesi İmar Planı Revizyonu
İLAN
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

             Antalya ili Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi 28254 ada 488, 489, 585 ve 586 numaralı parsellerin bulunduğu alanda; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna göre Belediye Encümenince belirlenen düzenleme sınırı içerisinde Belediyemiz teknik personelleri tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yapılan parselasyon planı, Belediyemiz Encümeninin 19.03.2024 tarih ve 420 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin de 28.03.2024 tarih ve 214 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.

            Yapılan parselasyon planı bir ay müddetle Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ilan tahtasındaaskıya çıkarılmıştır.

            İlgililere tebligat yerine geçmek üzere tebliğ olunur.