• facebook
  • twitter
-A | A+

Duyurular

                                              ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin MAYIS/2018 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2018 tarihi Çarşamba günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :                                                                                                                                           
 

1-Yoklama ve Açılış.
2-Meclis Divan Kâtipliğine gizli oylama usulü ile 1 adet asil üye seçimi konusunun görüşülmesi.
3-Belediye Meclisi İsim Tespit Komisyonu üyeliğine 1 yıl süreli işaretle oylama usulü ile 1 adet üye seçimi konusunun görüşülmesi.
4-Belediyemiz 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabı konusunun görüşülmesi.
5-Belediyemiz 2017 yılı Taşınır Kesin Hesabı konusunun görüşülmesi.
6-Gülveren Mahallesi 75. Yıl Caddesi No:23'te (2443 ada 1 parsel ve 2446 ada 1 parsel) bulunan toplam 10.940,00 m²'lik alan içerisinde bulunan 66 adet Dükkân, Çay Ocağı ve WC’nin 10 yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi.
7-İlçemizde muhtelif mahallelerde bulunan 12 adet kapalı Semt Pazar yerleri ile ilgili konunun görüşülmesi.
8-Karşıyaka, Kuzeyyaka, Kazım Karabekir, Habibler, Baraj, Sütçüler, Beşkonaklılar ve Göçerler Mahallelerindeki 23 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
9-Göksu Mahallesinde bulunan bazı taşınmazlarda Kadastro Müdürlüğünce yapılması planlanan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev alacak bilirkişilerin belirlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
10-Varsak Karşıyaka, Gazi, Şelale, Ayanoğlu, Demirel, Fevzi Çakmak, Yükseliş ve Duraliler Mahallelerindeki 43 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
11-Fevzi Çakmak, Habibler ve Gazi Mahallelerindeki 53 adet şahsa Arsa Tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
12-Göçerler Mahallesinde hâlihazırda Göçerler Mezarlığı olarak kullanılan 25959 ada 1 parseldeki Belediyemize ait 2.628,00 m²’lik hissenin,  Antalya Büyükşehir Belediyesine irtifak hakkı ile tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.
13-Fevzi Çakmak ve Varsak Karşıyaka Mahalleleri sınırları içerisinde pilon yerinin imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılmış olan itiraz konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14-Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde 7572 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15-Varsak Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 1547 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16-Varsak Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 2150 ada 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17-Esentepe Mahallesi 7572 ada 5 ve 6 parsellerin tevhit edilmesine imkân sağlanacak şekilde hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18-Erenköy Mahallesi 6641 ada 7 parselin yapılaşamamasından kaynaklı yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19-Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde 2285 ada 1 ve 14 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20-Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 10331 ada 11 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
21-Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde 11009 ada 13 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.


Tüm Meclis Gündemlerini Göster

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:
1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                         : Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi                    : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası   : 310 58 58-311
d) Faks numarası       : 339 00 53
e) e-mail                     : www.kepez-bld.gov.tr
f) İlgili personel         : Selami C.YILMAZ
2 - İhalenin Konusu:
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ, KONUT ve YURT ALANI olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 01/12/2017 tarih ve 7964 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 07/06/2018 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c. ve 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:
 

           
3- İhaleye Katılabilme şartları:
                İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
                Her parsel bağımsız ihale olup, katılmak istenilen her parsel için ayrı dosya verilecektir.
                Birden fazla parsel ihalesine girilebilir.
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
                İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
                 a-Gerçek Kişi İse;
                - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
                - Geçici Teminat makbuzu,
- Şartname alındı makbuzu,
                - Nüfus cüzdanı fotokopisi(TCKN' lu),
                              - Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan  Belgesi
                              - Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
                b-Tüzel Kişi İse;
                - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
                - Geçici Teminat makbuzu.
-Şartname alındı makbuzu,
                - Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan  Belgesi
                - Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
                - Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi, 
                - İmza sirkisü,    
                              - İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi
 
4- ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri  ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.
                İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.
                İhale bedelinin tamamı ile ihale masrafları sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde peşin olarak ödenecektir.
 
5- Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL’ karşılığında satın alabilirler.
6- İhaleye iştirak edenler,şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.
7- İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.
 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:
1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                         : Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi                    : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası   : 310 58 58-311
d) Faks numarası       : 339 00 53
e) e-mail                     : www.kepez-bld.gov.tr
f) İlgili personel         : Selami C.YILMAZ
2 - İhalenin Konusu:
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 01/12/2017 tarih ve 7964 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 12/06/2018 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. ve 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:
 
 
3 - İhaleye Katılabilme şartları:
İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
a - Gerçek Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu,
- Şartname alındı makbuzu.
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- İç zarf
- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
b - Tüzel Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu.
- Şartname alındı makbuzu.
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,
- İmza sirküsü.
- İç zarf
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
4 - ÖDEME ŞEKLİ: Taşınmaz malın ihale bedelinin tamamı peşin alınacaktır. Satışlar KDV den muaftır.
5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL karşılığında satın alabilirler.
6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.
7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.
8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.
 

İLAN
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
01/02/2018 tarihli Kepez Belediye Meclisi'nde görüşülen;
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi, 1913 adanın Kadastro Müdürlüğü’nün yaptığı sayısallaştırma sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu,
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi, 2449 ada, 7 parselde yer alan Özel Yurt Alanında çekme mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Barış Mahallesi, 8387 ada, 6 parselin yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Yükseliş Mahallesi, 1713, 1718 ve 1768 adalardaki cami, yol, park, çocuk bahçesi ve ilkokul alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu,
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Yeni ve Yeni Emek Mahalleleri sınırları içerisinde, kamu hizmet alanı, sosyal tesis, ibadet alanı, park, yol ve ticaret alanı planlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu,
09/04/2018 tarihli Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen;
            -Antalya İli, Kepez İlçesi, Erenköy Mahallesi, 6779 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafeleri ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
13/04/2018 tarihli Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen;
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kat adedi 7 kat olan yapı adalarının Yençok=7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
 
04.05.2018-04.06.2018 tarihleri arasında Kentsel Tasarım Müdürlüğü panosunda ilan olunur.
 

Antalya nın en büyük spor okulu Kepez de Yaz Spor okullarımıza kayıt içın İRT. TEL: 326 62 23

Antalya nın ilk Tam Olimpik Yüzme Havuzu kayıtlarımız devam etmektedir. İRT. TEL: 417 27 00

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz