• facebook
  • twitter
-A | A+

01/08/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI KARARLARI


                                          ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereği 01/08/2017 tarihinde gerçekleşen Kepez Belediyesi Ağustos/2017 aylık olağan toplantısı kararlarıdır.
        İlan olunur.  
                 
 
GÜNDEMİN 1. MADDESİ
KARAR NO:218
 
K A R A R :               
Belediye Meclisimizin 01/08/2017 tarihi Salı günü gerçekleşen toplantısına mazeretleri nedeniyle katılamayan Meclis Üyelerimizden İsmail ULUSOY, Rüştü PEKER ve Mesut KOCAGÖZ’ün mazeretli sayılmalarının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
ÖNERGE
KARAR NO:219
 
K A R A R :   
Antalya İli Kepez İlçesi Şafak Mahallesi 12180 adada bulunan Sağlık Ocağı ve Cami alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınarak; gündemin 19. maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
ÖNERGE
KARAR NO:220
 
K A R A R :   
Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan 9 adet taşınmazdaki Belediyemize ait hisselerin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2981 sayılı yasa, 3194 sayılı imar Kanunun 17. Maddesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 26.maddesi, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilmesinin yapılması ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınarak; gündemin 20. maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:221
 
K A R A R :
5393 sayılı Belediye Kanununun 29. maddesinde yer alan “Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.” hükmü gereği; Kepez Belediyesinin 2017 yılına ait aylık toplantı yoklama tutanakları incelenmiş olup, Kepez Belediyesi Bağımsız Meclis üyesi Osman HANEDAN’ın 2017 yılı Ocak-Şubat-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz aylarındaki meclis toplantılarına katılmadığı, Mart ayındaki toplantının sadece II. Birleşimine katıldığı, Başkanlık Makamına sunduğu yukarıda yazılı savunmasında ve meclise hitaben yaptığı konuşmasında katılmamasına dair geçerli mazeret ve izin belgesi sunmadığından; Kepez Belediyesi Bağımsız meclis Üyesi Osman HANEDAN’ın Meclis Üyeliğinin düşürülmesinin uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi. (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul, Bağımsız Üyeler Osman BULUT, Abdullah BAYRAM, Adnan KABAAĞAÇ ve Mahmut TOPAL Çekimser).
 
               
 
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:222
   
K A R A R :
5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c bendinde belirtilen “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir” hükmü kapsamında Belediyemiz ile Antalya Semt Pazarcılar Odası birlikte İmar Planında Pazar yeri olarak planlanan Şafak Mahallesi 3384 ada 1 parselde bulunan 3.486 m²\'lik yere, Kapalı Pazar yapılabilmesi için daha önce yapılan Protokolde bulunan 7, 9 ve 11 maddelerindeki bir kısım hükümlerin pazar yerleri hakkındaki yönetmelik hükümlerine aykırı olduğundan bahisle Antalya 1. İdare Mahkemesi 2016/1197 Esas -2017/690 Nolu Kararı ile 02.09.2015 tarih 228 sayılı Meclis Kararı ve 05.09.2016 tarihli Protokolü  iptal etmiş olup,  Mahkeme Kararı doğrultusunda, protokolde belirtilen hususlar düzeltilerek, yeniden protokol yapılabilmesi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:223
 
    
S.NOMAHALLEADA PRSADI SOYADIBABA ADI
1KAZIM KARABEKİR-27437 ADA BATISI PARKMEHMET DOĞANABİDİN
2KÜTÜKÇÜ-8297/1 OKUL ALANIEYÜP TİLKİİBRAHİM
3KÜTÜKÇÜ833518KADİR AKINMUSTAFA
4KÜTÜKÇÜ83313MUSTAFA TATHALİL
5YAVUZ SELİM-25785 ADA KUZEYİ PARKHASBİ HAŞİNNASUH
6YAVUZ SELİM-25713/8 GÜNEYİ YOLREMZİ KARAMEŞEOSMAN
7ALTIAYAK-2678/4 DOĞUSU YOLEMİNE BÜYÜKKILIÇKADİR
8BARIŞ257193MUSTAFA SARIKAYAŞEHABETTİN
 
K A R A R :
Antalya İli Kepez İlçesi Kazım Karabekir, Kütükçü, Yavuz Selim, Altıayak ve Barış Mahallelerine ait yukarıdaki listede adı, soyadı, baba adı ve yapısının bulunduğu ada parsel numarası belirtilen kişiler tapu alabilmek amacı ile çeşitli tarihlerde belediyemize müracaat etmişlerdir. Gecekonduların tasfiye edilerek Kentsel Dönüşümün sağlanması amacıyla; Belediyemize ait parseller ile imar planına göre yol ve park alanında oturulabilir bir durumda gecekondusu bulunan ve bu gecekonduyu 19.07.2003 tarihinden önce yaptığını elektrik abonesi, su abonesi, numarataj belgesi, Y.Ö.T.B. dosyası vb. belgelerden herhangi biri ile belgeleyen yukarıda belirtilen listedeki kişilere gecekondusu korunabiliyor ise bulunduğu parselden, korunamıyor ise mülkiyeti Belediyemize ait herhangi bir parselden 400 m²’ye kadar olan kullanımlarından zayiat kesilerek 5393 sayılı yasanın 18. ve 69. maddesine göre arsa tahsisinin yapılması ve işlemlerin takibi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:224
 
K A R A R :  
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebine istinaden, Antalya İli Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-8C-3B nolu imar plan paftasında yer alan 3387 ada doğusunda bulunan park alanındaki trafo alanının güneye taşınması, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-8C-3A nolu imar plan paftasında yer alan 5052 ada 1 parselde bulunan trafo alanının güneyinde bulunan otopark alanının batı köşesine taşınmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:225
 
K A R A R :  
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde, Kent Meydanı yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
  
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:226
 
K A R A R :  
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-4B-3C nolu imar plan paftasında yer alan, 1961 ada 2 ve 9 parselin, tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi (AK Parti, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul, MHP Grubu Ret).
 
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:227
 
K A R A R :  
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde, O25B-6D-2C ve O25B-6D-2D nolu imar plan paftalarında yer alan, 28552 ada 6 parsel ve 26331 ada 4 parsele plan notu eklenmesi ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:228
 
K A R A R :  
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09D-4C nolu imar plan paftasında yer alan, 1863 ada 8 parsele, İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) plan kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:229
 
K A R A R :  
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1240 ve 1241 nolu parsellere ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 25.04.2017 gün ve 6169 sayılı kararına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
  
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO:230
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-10A-1C nolu imar plan paftasında yer alan, 5203 ada 10 parselde bulunan İlkokul Alanının yapı yaklaşma mesafelerinde düzenlenme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
       
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO:231

K A R A R :  
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde, 3243, 3244, 3255, 3256 ve 3257 numaralı adaların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO:232
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8718 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
      
GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO:233
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27455 ada 5 parsel numaralı taşınmazda bulunan Lise Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO:234
 
 K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8637 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim Alanı\'nın yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m olarak düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün 12/07/2017 tarih ve 10646135 sayılı yazına istinaden hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO:235
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9206 ada 1 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO:236
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Yeni Mahallesi sınırları içerisinde 2135 ada batısında bulunan Trafo Alanının Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin talebi doğrultusunda başka bir yere taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO:237
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde 25143 ada 10 ve 11 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine olanak sağlanması ve isteğe bağlı zemin ticaret kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
           
GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO:238
 
K A R A R :
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Şafak Mahallesi 12180 adada bulunan Sağlık Ocağı ve Cami alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO:239
 
LİSTE
S.N.MAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜM (m²)HİSSEAÇIKLAMAKANUN MADDESİİMAR DUSUMU
1BARIŞ838313358ŞAHISKAMULAŞTIRMA5393, 2942 SAYILI KANUNLARPARK-YOL
2BARAJ26562235361062KAMULAŞTIRMA5393, 2942 SAYILI KANUNLARKONUT
3GAZİ26681264686468KAMULAŞTIRMA5393, 2942 SAYILI KANUNLARSIĞINAK
4HABİBLER267021022961196TAHSİS-BEL.HİS.-KAMULAŞTIRMA- İHALE5393, 2981, 3194/17, 2942, 2886 SAYILI KANUNLARKONUT
5BARAJ26915129892989KAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARPARK
6DÜDENBAŞI27288249544954KAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARBELEDİYE HİZMET ALANI
7BARAJ2741011079010790KAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARÇOCUK BAHÇESİ
8BARIŞ2768715066ŞAHIS+BELEDİYEKAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARAÇIK PAZAR ALANI
9KEPEZ2771431605335.47BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUNAKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU
 
 K A R A R :
 Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan ve yukarıda ada parsel noları ile miktar ve hisseleri yazılı 9 adet taşınmazdaki hissenin; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2981 sayılı Yasa, 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesi, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilmesinin yapılması işlemlerinde Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
 
 
 
 
   
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz