• facebook
  • twitter
-A | A+

07/06/2017 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARARLARI

                       ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 07/06/2017 TARİHİNDE
YAPTIĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ VE II.OTURUMUNA AİT MECLİS KARARLARI

                 
    
GÜNDEMİN 1. MADDESİ
KARAR NO:171
 
    K A R A R :             
    Belediye Meclisimizin 07/06/2017 tarihi Çarşamba günü saat 15.00’da gerçekleşen olağanüstü meclis toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan Meclis Üyemiz Süleyman ACAR’ın mazeretli sayılmasının uygun görüldüğüne oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:172
             
     K A R A R :
     Belediyemiz sınırları içerisinde Yeni Mahalle 2081 ada 8 parsel sayılı taşınmazda inşaatı devam etmekte olan Çelebi Sultan Mehmet Camiinin çevre düzenlemesinde bir bütünlük sağlanması düşünüldüğünden güneyinde bulunan 26360 ada 6 parselin satın alınması veya Belediyemize ait herhangi bir parselle takas edilmesi ve satın alınmasına karar verilmesi durumunda  5393 sayılı yasanın ilgili maddeleri uyarınca Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:173
 
   K A R A R :
 
S.N.MAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜM
(m²)
HİSSEAÇIKLAMAKANUN MADDESİİMAR DUSUMU
1ERENKÖY350236337337TAHSİS-BEL.HİS.-
KAMULAŞTIRMA-
İHALE
5393,2981,3194/17,
2942,2886 SAYILI KANUNLAR
KONUT
2ŞAFAK35273137020BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
3ŞAFAK35273337020BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
4ÜNSAL610111291812918KAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARSEMT SPOR
SAHASI
5GÖÇERLER260646516232BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
6BEŞKONAKLILAR26992171271880KAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARKONUT
7SÜTÇÜLER27159912201220TAHSİS-BEL.HİS.-
KAMULAŞTIRMA-
İHALE
5393,2981,3194/17,
2942,2886 SAYILI KANUNLAR
KONUT
8YENİEMEK2934011647638BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
9YENİEMEK2934628581.28241.28BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
10YENİEMEK29350122168291BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
 
      Kepez Belediyesi sınırları içinde konut ve kamu alanında bulunan, mülkiyeti Kepez Belediyesine ve özel şahıslara ait yukarıdaki tabloda ada parsel numaraları yazılı olan hisseli ve tam taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununda Belediyemize ait taşınmazların satışı, takası, tahsis edilme yetkisinin Belediye Meclisine ait olduğu, Belediye Meclisince alınacak karar doğrultusunda, aynı kanunun 34. maddesine göre Belediye Encümeni tarafından gerekli işlemlerin yapılabilmesi için yukarıdaki tabloda yazılı Erenköy, Şafak, Ünsal, Göçerler, Beşkonaklılar, Sütçüler ve Yeniemek Mahallelerinde bulunan  taşınmazlardaki hisselerin 5393 ve 2981 sayılı yasa gereği tahsisinin yapılabilmesi, 3194 sayılı yasanın 17. maddesine göre hissedarlara hisse satışının yapılabilmesi, ilgili parsellerin plan amacına uygun kullanılmak üzere 2942 sayılı kanunun 26. maddesine göre takas edilebilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. maddesine göre ihale edilmesi ve gerektiğinde kat karşılığı olarak değerlendirilebilmesi için   belirtilen kanunlar doğrultusunda tahsis, satış, takas ve kat karşılığı verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.  (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:174
 
   K A R A R :
   Belediyemiz sınırları içerisinde Beşkonaklılar Mahallesinde bulunan 26990 ada 1 parselde bulunan Belediyemize ait hissenin 3194 sayılı Yasanın 17. maddesi, 2886 sayılı İhale Yasasına göre satılması ya da diğer hissedarlar ile birlikte kat karşılığı inşaat yaptırılması ve 5393 sayılı yasanın ilgili maddeleri uyarınca Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
        
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:175
 
      K A R A R :   
      5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi, 1240 ve 1241 nolu parsellere ilişkin Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 25/04/2017 gün ve 6169 sayılı kararına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:176
 
      K A R A R :   
      5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3387 ada doğusundaki park alanında kalan,  Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 5052 ada 2 parselde kalan ve Gündoğdu Mahallesi 27735 ada 1 parselde kalan trafo alanlarının yerinde değişiklik yapılmasına yönelik Tedaş\'ın talebine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:177
 
   
    PLAN NOTLARI  (30.05.2017)
 
1-Antalya kent bütününde yapılaşma şartlarında bütünlük sağlanması ve kentsel dönüşümün sürekliliği açısından 01.05.1999 tarihinden önce planlanmış ve buna göre ekli paftada sınırları belirlenmiş alanlarda; yapılaşması tamamlanmış, başlamamış ve/veya devam edip etmemesine bakılmaksızın, bu alanlarda taban ve katlar alanı hesabı 01.05.1999 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayan hükümler doğrultusunda yapılan ruhsat işlemlerindeki taban ve katlar alanı hesabı esas alınarak yapılacaktır.
2-Yüksek Zemin Kat :  İç yüksekliği içerisinde asma kat düzenlenebilen, ticari kullanım amacıyla yapılan kattır.
3-Ticaret alanlarında yüksek zemin kat yapılması zorunludur.
4-Yüksek zemin kat yapılan binaların bu katlarında, tabliye içerisinde yapılmış olan asma katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
5-Binaların subasman kotları altında tertiplenen katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
6- Konut kullanım alanlarında 0.00 kotu altında 1 bodrum kat, ticari kullanım alanları ile umumi binalarda 0.00 kotu altında 2 bodrum kat tertiplenebilir. 1. Bodrum kat ticari amaçlı kullanılabilir.
 
     Yukarıda altı madde olarak yazılı Plan notu meclise hitaben okundu ve konu görüşmeye açılarak yapılan müzakereler sonucunda oylamaya sunulmuştur.
      K A R A R :   
      5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi kapsamında ekli haritada sınırları belirlenmiş alanda geçerli olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı\'na yukarıda yazılı plan notunun eklenmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul)
 
KARAR NO:178
      
     K A R A R :
     Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahallede 2081 ada 8 parselde yapımı devam eden Çelebi Sultan Mehmet Camisinin güney kısmında bulunan ve özel şahsa ait 1335.00 m2 yüzölçümlü 26360 ada 6 nolu parselin cami çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere satın alınmasının veya Belediyemize ait aynı değerde herhangi bir başka parselle takas edilmesinin uyun olacağı kanaatine varıldığından, İşlemlerin yapılmasında Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
KARAR NO:179
 
       K A R A R :
       Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Beşkonaklılar Mahallesinde 26990 ada 1 nolu parselde bulunan  Belediyemize ait hissenin 3194 sayılı yasanın 17. Maddesi ile 2886 sayılı ihale yasasına göre satılması ya da diğer hissedarlar ile birlikte kat karşılığı inşaat yaptırılması için 5393 sayılı yasanın 18(e)  maddesi gereğince parselin diğer hissedarlarına kat karşılığı satışının yapılmasına, yine 5393 sayılı yasanın 69. maddesi uyarınca hissemiz oranında hisse karşılığı  bina yapılması veya yaptırılması konusunda düzenlenecek sözleşme ve protokollerin imzalanması ile işlemlerinin takip edilmesi hususunda, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
KARAR NO:180
 
        K A R A R :
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden;
         Antalya İli Kepez İlçesi sınırları içerisinde, sınırları belirlenmiş alanlarda kullanılmak üzere hazırlanmış olan;
      Antalya kent bütününde yapılaşma şartlarında bütünlük sağlanması ve kentsel dönüşümün sürekliliği açısından 01.05.1999 tarihinden önce planlanmış ve buna göre ekli paftada sınırları belirlenmiş alanlarda; yapılaşması tamamlanmış, başlamamış ve/veya devam edip etmemesine bakılmaksızın, bu alanlarda taban ve katlar alanı hesabı 01.05.1999 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayan hükümler doğrultusunda yapılan ruhsat işlemlerindeki taban ve katlar alanı hesabı esas alınarak yapılacaktır.
Yüksek Zemin Kat :  İç yüksekliği içerisinde asma kat düzenlenebilen, ticari kullanım amacıyla yapılan kattır.
Ticaret alanlarında yüksek zemin kat yapılması zorunludur.
Yüksek zemin kat yapılan binaların bu katlarında, tabliye içerisinde yapılmış olan asma katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
Binaların subasman kotları altında tertiplenen katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
Konut kullanım alanlarında 0.00 kotu altında 1 bodrum kat, ticari kullanım alanları ile umumi binalarda 0.00 kotu altında 2 bodrum kat tertiplenebilir. 1. Bodrum kat ticari amaçlı kullanılabilir.
 
      Şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
 
    

 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz