• facebook
  • twitter
-A | A+

II.BİRLEŞİM 07/03/2017 MECLİS TOPLANTI KARARLARI

                                 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 07/03/2017 TARİHİNDE
                    YAPTIĞI AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI KARARLARI

                 
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında MART/2017 aylık olağan toplantısı II.Birleşimini gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1. maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR, Ali FİDAN, Hatice SÜTCÜ, Serhat DEMİR,Rüştü PEKER, Murat MENZİLCİOĞLU, Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ, İsmail ULUSOY, Musa BATU, Ramazan ÇAKIR, Durmuş DEMİR, Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Adem ÇELİK, Ahmet SABIR, Tevfik ÇETİNEL, Muharrem TUFAN, Şahali İNCE, Kadir ZEYBEK, Ekrem ERSOY, Erdoğan YARBAŞ, Osman HANEDAN, Adnan KABAAĞAÇ, Mahmut TOPAL,Abdullah BAYRAM ve Osman BULUT’un hazır bulunduğu; Üye Mesut KOCAGÖZ, Esat GÖYÜK,İsmail AFŞAR, Mustafa Fatih AVŞAROĞLU, Dilaver TANIK, Süleyman ACAR ve Servet YILDIZ’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’te Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ tarafından açıldı.
          
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:79
    
      KARAR;        
       Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi hükmü uyarınca ek bütçeye istinaden performans programında yapılan düzenlemeye ilişkin hazırlanan 13 adet tabloda belirtilen verilerin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
  
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:80
 
       KARAR:
        Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi hükmüne uygun olarak hazırlanan 2017 Mali Yılı  Performans Esaslı Ek Bütçesi Gelir ve Gider birbirine denk olmak üzere 20.153.000,00 TL (yirmimilyonyüzelliüçbintürklirası) olarak yazıldığı şekliyle kabulüne ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (Ak Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsızlar KABUL) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:81
 
        K A R A R :                   
        Antalya Kepez Belediyesi Tesisler Müdürlüğünün Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin KABULÜNE ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:82
 
        K A R A R :
       5393 Sayılı Belediye Kanunun 67. maddesi kapsamında, Belediye Hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere, Belediyemiz Araç Kiralanması Hizmet Alım İşi için 21 ay süreli, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. maddesine göre Açık İhale yapılmasına ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:83
    
         K A R A R :
        5393 Sayılı Belediye Kanunun 67. maddesi kapsamında, 2018 yılı (12ay), 2019 yılı (9 ay) olmak üzere toplam 21 ay süreli Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesine göre Açık İhale ile yapılmasına ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:84
 
         K A R A R:
         5393 Sayılı Belediye kanunun 18. maddesi (e) bendinde belirtilen “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Belediye Meclisinin yetkisindedir. hükme istinaden Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan ada parsel noları ile miktar ve hisseleri yazılı 8 adet taşınmazdaki hissenin; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 26. maddesi uyarınca değerlendirilmesinin yapılması işlemlerinde Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:85
      
        K A R A R:
        Belediyemiz sınırları içerisinde, çeşitli mahallelerde bulunan Vakıflar İdaresine ait bazı taşınmazların Belediyemize devir alınması aşamasında çeşitli tarihlerde gecekondu sahipleri ile işgalciler tarafından Belediyemiz veznesine ve Belediyemiz banka hesaplarına peyder pey ödenen ücretlerin güncellenen hali ile ilgililere ödenmesine, ödeme için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve diğer işlemler için Emlak İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine, bu işlemlerle ilgili Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:86
 
         K A R A R:
         Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Güneş Mahallesinde 27574 ada 1 nolu parselde bulunan Belediyemize ait hissenin 3194 sayılı yasanın 17. Maddesi ile 2886 sayılı ihale yasasına göre satılması, 2942 sayılı yasanın 26. Maddesine göre takas işlemlerinde kullanılması yada diğer hissedarlar ile birlikte kat karşılığı inşaat yaptırılması için 5393 sayılı yasanın 18(e)  maddesi gereğince parselin diğer hissedarlarına kat karşılığı satışının yapılmasına, hissemiz oranında hisse karşılığı 5393 sayılı yasanın 69. maddesi uyarınca bina yapılması veya yaptırılması konusunda düzenlenecek sözleşme ve protokollerin imzalanması ile işlemlerinin takip edilmesi hususunda, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:87
 
        K A R A R :    
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Küçük Sanayi Sitesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesince hazırlanmış ve uygun bulunmuş olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Revizyonunun KABULÜNE ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.(Ak Parti ve MHP Grubu Kabul, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler A. KABAAĞAÇ, O. BULUT, M. TOPAL Çekimser)
        
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO:88
 
     K A R A R :    
     5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek hükmüne istinaden; Kepez İlçesi genelinde Kepez İlçesi sınırlarında yer alan Ticaret Alanları için Subasman Max:0,50 metredir.” İle Kepez Genel Plan Notlarının 2.maddesinin (a) bendinde yer alan “Yan ve arka bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cephede kısmen veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunur.(2.50) m.’yi aşan artık değerler 1 kat adedinde tekabül eder.” ifadesine “(Yoğunluk yapı düzeni tablosu uygulanan alanlar hariç.)notunun eklenmesine yönelik hazırlanmış olan plan notlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
         Başkan; gündemde yazılı konuların karara bağlandığını, MART/2017 ayı II.birleşim meclis toplantısının sona erdiğini, alınan kararların Kepezimize ve Antalya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür edip, toplantıyı kapattığını üyelere duyurdu. 07/03/2017
 
 
        
 
 
 
      Hakan TÜTÜNCÜ                
       Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
                                                     Hasan DEMİR                                         Ramazan ÇAKIR                                 
                                                        Divan Kâtibi                                             Divan Kâtibi
 
             
 
 
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz