• facebook
  • twitter
-A | A+

01/02/2017 MECLİS TOPLANTI KARARLARI


                           ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 01/02/2017 TARİHİNDE
                   YAPTIĞI I. BİRLEŞİMİNİN I. OTURUMUNA AİT OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

                
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince Meclis I. Başkan Vekilinin başkanlığında ŞUBAT/2017 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1. maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Ali AKDEMİR, Hasan DEMİR, Mehmet YARBAŞ, Bahattin BAYRAKTAR, Esat GÖYÜK, İsmail AFŞAR, Ali FİDAN, Mustafa Fatih AVŞAROĞLU, Hatice SÜTCÜ, Serhat DEMİR, Rüştü PEKER, Murat MENZİLCİOĞLU, Dilaver TANIK, Elif Derya CANBULUT, İsa SARPDAĞ, İsmail ULUSOY, Musa BATU, Durmuş DEMİR, Ali Baki SARICA, Adem ÇELİK, Ahmet SABIR, Tevfik ÇETİNEL, Muharrem TUFAN, Şahali İNCE, Kadir ZEYBEK, Ekrem ERSOY, Erdoğan YARBAŞ, Servet YILDIZ, Adnan KABAAĞAÇ, Mahmut TOPAL, Abdullah BAYRAM ve Osman BULUT’un hazır bulunduğu; Üye Mesut KOCAGÖZ, Ramazan ÇAKIR, Süleyman ACAR, Mehmet BALIK ve Osman HANEDAN’ın  bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’te Meclis I. Başkan Vekili Ali FİDAN tarafından açıldı.
   
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:33
             
        K A R A R :
        Dokuma Fabrikasının batı kısmında 27718/1 parselde bulunan, planda Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi kararı olan alanla ilgili devam eden hukuki sürecin tamamlanmasından sonra söz konusu alanın tamamının Antalya halkına kazandırılması amacıyla, Kepez İlçesine ve Antalya’ya ulusal düzeyde tanınırlık sağlayacağı da göz önüne alınarak, Belediye meclisince daha önce oluşturulan Dokuma Çalışma Grubu ile veya yeni bir grup oluşturulmak suretiyle ve yurtdışından görüşlerin de alınabileceği bir yarışma yapılabilmesi doğrultusunda her türlü işlemin yürütülmesi için Kepez Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:34
 
        K A R A R :
        Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi No:12'deki  (25044 Ada 1 parselin batısı) park içerisinde bulunan Açık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendinde ki “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” hükmüne istinaden ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesinde “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz.” hükmüne istinaden 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesine ve bu işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
  
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:35
 
         K A R A R :
         Kepez Belediyesince 66 mahallede yürütülen Çöp Toplama, Taşıma ve Nakli işi 30.09.2017 tarihinde sona ereceğinden ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 67. maddesine göre, 2017 yılı için (3ay)-(Ekim-Kasım-Aralık), 2018 yılı için (12 ay), 2019 yılı için (9 ay)-(Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) olmak üzere toplam 24 ay olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesine göre Açık İhale yapılması konusunda, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
 
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:36
 
      K A R A R :
      Kepez Belediyesi sorumluluk bölgesinde bulunan bütün pazarlarda verilen hizmetin daha güvenli bir ortamda, kaliteli ve hijyenik olarak vatandaşlarımıza sunulması, esnafımızın daha sağlıklı koşullarda çalışmasının sağlanması amacıyla, Belediyemiz sorumluluk bölgesinde bulunan bütün pazarlarda faaliyet gösteren esnafımızın nerede ve nasıl çalıştığına yönelik bir “Esnaf Sicil Takip Sisteminin” oluşturulmasına yönelik olarak Meclis üyelerimiz arasından 5 (beş) üyenin; Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının Belediyemize bildireceği 2 (iki) üyenin katılımıyla toplam 7 (yedi) kişiden müteşekkil “Esnaf Sicil Takip Komisyonu” kurulmasının uygun bulunduğuna ve Komisyon üyeliklerine Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Musa BATU, Bahattin BAYRAKTAR, Mehmet YARBAŞ’ın, Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Adem ÇELİK’in, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Erdoğan YARBAŞ’ın ve daha sonra Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının Belediyemize bildireceği 2 (iki) üyenin katılımları ile  “Esnaf Sicil Takip Komisyonu” oluşturulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
  
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:37
    
      K A R A R :
      Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarih ve 46 sayılı kararının iptal edilerek, Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Şubesinin  05.12.2016 tarih ve 101 sayılı yazısına istinaden  2081 ada 8 parseldeki 1706 m² hisse ile 3383 ada 2 parselde (Sosyal Tesis Alanı), 1893.70 m²’nin ve 27795 ada 2 parselin (Ticari Alan) 271.30 m²’nin takas edilmesine, işlemlerin yapılmasında Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:38
 
        K A R A R:
       Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan ve yukarıda ada parsel noları ile miktar ve hisseleri yazılı 34 adet taşınmazdaki hissenin; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2981 sayılı İmar Affı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 26. maddesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilmesinin yapılması işlemlerinde Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:39
      
       K A R A R :
       Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisindeki Altınova Menderes Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere; 1- Ahmet AYHAN (TCN: 24725242200), 2- Hasan USTA (TCN: 12260258152), 3- Mehmet Ali ULUTAŞ(TCN: 40889074358), 4- Ferit GÖZEL (TCN: 16633666186), 5- Abdullah TATLI (TCN: 46150960214), 6- Ramazan TUNÇ (TCN: 22880738378) olmak üzere 6 adet bilirkişi belirlenmiş olup; söz konusu kişilerin Kadastro çalışmalarında bilirkişi olmalarının uygun bulunduğuna ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:40
 
       K A R A R :
       Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisindeki Altınova Orta Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere; 1- Ali ÇALIDAĞ (TCN: 18172438958), 2- Yılmaz CİĞER (TCN: 23428263796), 3- Nevzat ÖZCAN (TCN: 13555593118), 4- İnan Özgür AKAR (TCN: 20674364338), 5- Muzaffer ÇAMLIDAĞ (TCN: 23575258850), 6- Ahmet DALGIRAN (TCN: 23857249460) olmak üzere 6 adet bilirkişi belirlenmiş olup; söz konusu kişilerin Kadastro çalışmalarında bilirkişi olmalarının uygun bulunduğuna ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:41
 
       K A R A R :
       Belediyemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 19/04/2012 tarih ve 6292 sayılı kanun kapsamında 2/B statüsündeki alanlarda tespit ve ölçümleri yapılarak güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesinde ismi geçen kişilere veya bunların kanuni mirasçılarına doğrudan satılacağına dair hükümler bulunduğundan, Belediyemiz adına tespit ve ölçümleri yapılan parsellerin satın alma tarihindeki TÜFE oranına göre ilgili kurum tarafından belirlenecek bedel üzerinden satın alınabilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO:42
 
       K A R A R :      
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-10D-1D nolu imar plan paftasında yer alan 5404 ada 10 parseldeki yüksek zorunlu ticaret kararının kaldırılarak, isteğe bağlı zemin ticaret kararının getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO:43
 
       K A R A R :      
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka mahallesi sınırları içerisinde, O25A-04B-3B ve O25A-05A-4A nolu imar plan paftasında yer alan, 3190 ada 2, 3 ve 4 parsellerin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
  
GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO:44
        
        K A R A R :      
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Odabaşı sınırları içerisinde, N25D-24D-2A nolu imar plan paftasında yer alan, 28230 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun şekilde konut alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO:45
 
      K A R A R :     
      5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-10B-1D nolu imar plan paftasında yer alan, 26750 ada 1 parselin emsal aynı kalmak şartı ile en fazla 4 kattan en fazla 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
   
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO:46
 
       K A R A R :      
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-10A-4B nolu imar plan paftasında yer alan 6712 ada 9 parsele isteğe bağlı zemin ticaret kararı verilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin REDDİNE ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun olmadığına (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO:47
 
        K A R A R :   
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Baraj ve Göksu Mahalleleri sınırları içerisindeki konut alanlarının 0,40 emsalli inşaat haklarını çevreye uyumlu olacak şekilde 0,60 olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlar konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO:48
   
       K A R A R :   
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde, 12.12.2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen alandaki hak sahipleri ile yapılacak olan ön sözleşme ve sözleşmelerin hazırlanması ve yapılması konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonuna ayrı ayrı havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO:49
     
        K A R A R :
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi genelinde Plan Notu eklenmesine yönelik hazırlanan ve Kepez Belediye Meclisi'nin 07.01.2016 gün ve 40 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.02.2016 gün ve 222 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile hazırlanan yoğunluklu yapı düzeni tablosunda sehven 6 m olarak düzenlenen "3 kat adedine sahip yapılara ilişkin minimum yan bahçeler toplamı veya bloklar arası mesafe ve minimum arka bahçe mesafesi"nin 8,50 m olarak düzeltilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO:50
 
        K A R A R :
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 257 ada 14 parsel numaralı taşınmaza yapı yaklaşma sınırlarının işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO:51
 
        K A R A R :   
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde Antalya İl Milli eğitim Müdürlüğünün 22.11.2016 gün ve E.13201061 sayılı yazısındaki talebe istinaden, 25160 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan Endüstri Meslek Lisesi alanı ve 3567 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan PTT alanı ve 3567 ada 2 parselde bulunan Polis Tesisi alanının sınırlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR NO:52
 
        K A R A R :   
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 554 ada 1 parsel numaralı taşınmaza kütle işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO:53
 
        K A R A R :   
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26756 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların içinde bulunduğu alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlar konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 23. MADDESİ
KARAR NO:54
 
         K A R A R :   
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesi sınırları içerisinde 8307 ada 2 parsel numaralı taşınmazın İsteğe Bağlı Zemin Ticaret kullanım hakkının kaldırılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
         Meclis I. Başkan Vekili Ali FİDAN; Şubat/2017 Ayı Olağan Meclis toplantısının devam ettiğini, Şubat Meclisi içerisinde komisyonlara giden ve bitirilmesi gereken konular olduğunu, II. Birleşimin 02/02/2017 Perşembe günü saat 14:00’te Meclis toplantı salonunda toplanılması için birleşime ara verdiğini ifade etti. 01/02/2017
 
 
 
             Ali FİDAN
       Meclis I. Başkan V.                     
                                                        Hasan DEMİR                                Dilaver TANIK                                 
                                                         Divan Kâtibi                                     Divan Kâtibi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz