• facebook
  • twitter
-A | A+

02/01/2017 Meclis Toplantı Kararları

                        ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 02/01/2017 TARİHİNDE 
             YAPTIĞI 1.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI


            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında OCAK/2017 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1.maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Mesut KOCAGÖZ,Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR,Esat GÖYÜK,İsmail AFŞAR,Ali FİDAN,Serhat DEMİR,Rüştü PEKER,Murat MENZİLCİOĞLU,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Ramazan ÇAKIR,Durmuş DEMİR,Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK, Adem ÇELİK,Mahmut TOPAL,Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN,Şahali İNCE,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Hatice SÜTCÜ, Mustafa FATİH AVŞAROĞLU, Süleyman ACAR, Adnan KABAAĞAÇ ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’de Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.

ÖNERGE 
KARAR NO:1

K A R A R :  
 
14.10.2016 tarihinde Belediye Meclisimizde ve 21.11.2016 tarihinde Büyükşehir Meclisinde kabul edilen Kepez Belediyesi 2017 yılı Gelir tarifesinde yer alan ilan ve reklam olarak dağıtılan broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri,biblolar ve benzerinin her biri için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği alınan 0,25 kr ilan ve reklam vergisinin piyasa koşulları da göz önünde bulundurulduğunda Kepez Belediyesi 2017 Gelir Tarifesinde yer alan ilan ve reklam olarak dağıtılan broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri,biblolar ve benzerinin her biri için alınan ilan reklam vergisinin 0,15 kr olarak düzeltilmesi ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 28. maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
           
ÖNERGE 
KARAR NO:2

K A R A R :  
 
Belediyemiz adına kayıtlı kullanılmayan atıl durumdaki Levent marka 2000 model 07-EZ-547 plakalı pikap ile 50 NC marka 07-EF-213 plakalı kamyonetin 18 Ocak 2007 tarih ve 2647 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/11545 sayılı yönetmeliğin 31.maddesine göre Burdur İli Kızılkaya Belediye Başkanlığına bedelsiz devri ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınması ve gündemin 29. maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 2.MADDESİ
KARAR NO:3
              
K A R A R:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.  ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesine göre Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 2017 yılı Denetim Komisyonu üyelik Seçiminde;; Üye, Hasan DEMİR’in 26(yirmialtı), Mehmet YARBAŞ’ın 27(yirmiyedi), Hatice SÜTCÜ’nün 24(yirmidört), Ahmet SABIR’in 26(yirmialtı), Şahali İNCE’nin 21(yirmibir) Servet YILDIZ’ın 6(altı), Abdullah BAYRAM’ın 1(bir), Adem ÇELİK’in 1(bir), Mahmut TOPAL’ın 3(üç),Erdoğan YARBAŞ’ın 1(bir) oy aldıkları oy pusulalarının tasnifi sonucu anlaşıldı ve bir yıllığına Denetim Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerimizden, Hasan DEMİR, Mehmet YARBAŞ,Hatice SÜTCÜ, Ahmet SABIR ve Şahali İNCE’nin seçildiği ve Denetim Komisyonunun oluşturulduğu meclise ilan edilerek kabul edildi ve kararlaştırıldı.

GÜNDEMİN 3.MADDESİ
KARAR NO:4

K A R A R:

Kepez Belediye Meclisinin 2017 yılı içerisindeki 1 aylık tatil süresinin HAZİRAN/2017 ayı olarak belirlenmesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 4.MADDESİ
KARAR NO:5

K A R A R:

        22/07/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrasındaki; hükmü gereğince; C-16 Grubunda yer alan Belediyemiz Memur Norm Kadro Standardı toplamının 903 olduğu ve buna göre, 2017 yılı için vize edilebilecek geçici iş pozisyonu sayısının 903x%20= 180,6=181 kişi olduğu ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu da 181x12=2172 adam/ay geçici işçi çalıştırılabileceği ancak, idarenin 2016 yılı içerisinde 180 adam/ay geçici işçi çalıştırdığı ve 2017 yılı içerisinde de 180 adam/ay geçici işçi çalıştırılmasını teklif ettiği görüldüğünden,.   
        5620 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının ( c) bendi ile geçici 1 inci maddesi hükümleri gereğince Belediyemizde, 2017 yılında 15X12=180 adam/ay geçici işçi çalıştırılması için hazırlanan yukarıdaki Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 5.MADDESİ
KARAR NO:6

K A R A R:

Belediyemizdeki işlerin yoğunluğu ve mevcut personel sayısının yetersiz olması nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 2016 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen 17-adet Mühendis, 5-adet Mimar, 1-adet Şehir Plancısı ve 1-adet Avukat olmak üzere toplam 24 kişiden 22 kişinin (17-adet Mühendis, 3-adet Mimar, 1-adet Şehir Plancısı ve 1-adet Avukat) 2017 yılı içerisinde de çalıştırılmasına, bunlara ilave olarak 2017 yılı içerisinde 2 adet Avukatın daha aynı şekilde istihdam edilmesine, mesleki tecrübesi ve yürütmekte olduğu işlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak Mimar Halil YILDIZ’ a Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlayacağı genelgede açıklayacağı ücret tavanı üzerinden net aylık ödenmesine, diğer mimar, mühendis ve şehir plancılarına aylık net 2.800,00 TL, Avukatlara ise aylık net 2.600,00 TL ücret ödenmesine ve yıl içerisinde devlet memurları aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aylık ücretlerinin aynı oranda arttırılmasına ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 6.MADDESİ
KARAR NO:7
     

K A R A R:
 Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:250/2\\\\\\\\\\\\\\\'de (3502 ada 1 parsel) Kepezpark içindeki 180m2 iç 200m2 dış kullanım alanlı Ada Kafeteryanın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e bendine “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” istinaden ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 64. Maddesine “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz.”  istinaden 10 yıl (on) süre ile kiraya verilmesine ve bu işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 7.MADDESİ
KARAR NO:8

K A R A R:

Antalya Orman İşletme Müdürlüğünden işletme hakkı kiralanan  Göçerler Mahallesi Antalya Bulvarı No:410/2’de bulunan Kent Ormanı D tipi Mesire yeri Meşe Kapısı içerisinde bulunan Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” istinaden ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 64.  Maddesine “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz.”  istinaden 10 yıl (on) süre ile kiraya verilmesine ve bu işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:9

K A R A R:

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin e bendinde \\\\\\\\\\\\\\\"Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.\\\\\\\\\\\\\\\" İbaresi gereğince Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi (25044 Ada 1 parselin batısı) No:12\\\\\\\\\\\\\\\'deki park içerisinde bulunan Açık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ve kiralama işleminde Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:10

K A R A R:

15 Temmuz darbe teşebbüsü esnasında Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırı sonrasında şehit olan hemşerimiz “Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ” isminin İlçemiz “Hüsnü Karakaş Mahallesi 3540-3541 Sokaklar kesişimin deki parka” verilmesine ve konunun İsim Tespit Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:11

K A R A R:

06.12.2016 tarihinde Belediyemiz ile TÜBİTAK arasında imzalanan \\\\\\\\\\\\\\\"Antalya\\\\\\\\\\\\\\\'da Bilim Merkezi Kurulmasına Dair Proje Sözleşmesi\\\\\\\\\\\\\\\"nin 8.1.5 maddesi gereği onaylanmasına ve alınan kararın bir örneğinin TÜBİTAK’a (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) gönderilmesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 11.MADDESİ
KARAR NO:12

K A R A R:

Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, yukarıda ada parsel noları ile miktar ve hisseleri yazılı Ayanoğlu ve Çankaya Mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazdaki hisselerin; 3194 sayılı yasanın 17. maddesine göre hissedarlara hisse satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 12.MADDESİ
KARAR NO:13

K A R A R:

Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Şubesinin 05/12/2016 tarih ve 101 sayılı yazısına istinaden Belediyemize ait parseller ile mülkiyeti hisseli Yenimahalle de bulunan 2081 ada 8 parseldeki 1706 m2 hisse ile Belediyemiz sınırları içerisinde, Şafak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 3383 ada 2 parsel (1893.70 m2) lik (Sosyal Tesis Alanı), 27795 ada 2 (271.30 m2) lik (ticari alan) parselin takas edilip edilmeyeceği konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 13.MADDESİ
KARAR NO:14

K A R A R:

Kepez Belediyesi sınırları içinde konut ve kamu alanında bulunan, mülkiyeti Kepez Belediyesine ve özel şahıslara ait yukarıda ada parsel numaraları yazılı olan hisseli ve tam taşınmazların 03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye kanunda Belediyemize ait taşınmazların satışı, takası, tahsis edilme yetkisinin Belediye Meclisine ait olduğu, Belediye Meclisince alınacak karar doğrultusunda, aynı kanunun 34. maddesine göre Belediye Encümeni tarafından gerekli işlemlerin yapılabilmesi için yukarıdaki listede Varsak Karşıyaka mahallesinde bulunan taşınmazlardaki hisselerin 5393 ve 2981 sayılı yasa gereği tahsisinin yapılabilmesi, 3194 sayılı yasanın 17. maddesine göre hissedarlara hisse satışının yapılabilmesi, ilgili parsellerin plan amacına uygun kullanılmak üzere 2942 sayılı kanunun 26. maddesine göre takas edilebilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. maddesine göre ihale edilmesi ve gerektiğinde kat karşılığı olarak değerlendirilebilmesi için yukarıda belirtilen kanunlar doğrultusunda tahsis, satış, takas ve kat karşılığı verilmesi konusunun incelenmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 14.MADDESİ
KARAR NO:15

K A R A R:

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Altınova Menderes Mahallesinde 6292 sayılı Kanunun Geçici 5. maddesi, 3402 sayıl Kadastro Kanununun Ek-4 üncü maddesi ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince; Kanunda belirtilen;Türk vatandaşı olan,40 yaşını dolduran,10 yıldır aynı mahallede ikamet eden,kanuni haklarını kullanma ehliyeti bulunan,okuma yazma bilen ve zimmet,rüşvet,hırsızlık vs yüz kızartıcı suçlardan hükümlü bulunmayan 6 (Altı) adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi hususunda konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 15.MADDESİ
KARAR NO:16
     
K A R A R:

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Altınova Orta Mahallesinde 6292 sayılı Kanunun Geçici 5. maddesi, 3402 sayıl Kadastro Kanununun Ek-4 üncü maddesi ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince; Kanunda belirtilen; Türk vatandaşı olan,40 yaşını dolduran,10 yıldır aynı mahallede ikamet eden, kanuni haklarını kullanma ehliyeti bulunan, okuma yazma bilen ve zimmet, rüşvet, hırsızlık vs yüz kızartıcı suçlardan hükümlü bulunmayan 6 (Altı) adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi hususunda,konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
  
GÜNDEMİN 16.MADDESİ
KARAR NO:17

K A R A R :
      
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-04C-3D/4C nolu imar plan paftalarında yer alan, 7323 ada ve doğusuna Koruma Bölge Kurulu\\\\\\\\\\\\\\\'nun 13.06.2016 gün ve 5029 sayılı kararına istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı\\\\\\\\\\\\\\\'na uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 17.MADDESİ
KARAR NO:18
    
K A R A R :  
    
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09D-2D nolu imar plan paftasında yer alan, 6998 ada 7 parselin Akdeniz Belediyeler Birliği Hizmet Binası olarak tesis edilmesine olanak sağlayacak şekilde Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 18.MADDESİ
KARAR NO:19

K A R A R :    
  
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun  şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-05A-4C nolu imar plan paftasında yer alan, 696 ada ve güneyinde park alanına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğininİmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun olmadığına konunun REDDİNE (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 19.MADDESİ
KARAR NO:20

K A R A R :      

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Barış Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09B-3D nolu imar plan paftasında yer alan, 8361 ada 10 ve 11 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP kabul, CHP Grubu ret)  oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEMİN 20.MADDESİ
KARAR NO:21

K A R A R :      
 
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Ünsal Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-08B-4B nolu imar plan paftasında yer alan, 10735 ada 3 ve 4 parsellerin tevhit edilmesine olanak sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP kabul, CHP Grubu ret) oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEMİN 21.MADDESİ
KARAR NO:22

K A R A R :
      
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-05A-4C nolu imar plan paftasında yer alan, 697 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin tevhit ve ifraz işlemlerinin gerçekleşmesine olanak sağlamaya ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP kabul, CHP Grubu ret) oy çokluğu ile karar verildi.
   
GÜNDEMİN 22.MADDESİ
KARAR NO:23

K A R A R :  
    
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Göksu Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-10C-3A nolu imar plan paftasında yer alan, 7468 ada 3 parselin Yol Boyu Ticaret kullanım hakkına sahip Konut Alanı\\\\\\\\\\\\\\\'ndan Ticaret Alanı\\\\\\\\\\\\\\\'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 23.MADDESİ
KARAR NO:24

K A R A R :  
    
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Göksu Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-10C-3A nolu imar plan paftasında yer alan, 7469 ada 2 parselin Yol Boyu Ticaret kullanım hakkına sahip Konut Alanı\\\\\\\\\\\\\\\'ndan Ticaret Alanı\\\\\\\\\\\\\\\'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 24.MADDESİ
KARAR NO:25

K A R A R :  
 
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Şafak, Sütçüler ve Altınova Sinan Mahalleleri sınırları içerisinde Akdeniz Elektrik dağıtım A.Ş. \\\\\\\\\\\\\\\'nin talebi üzerine trafo yerlerinin plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 25.MADDESİ
KARAR NO:26

K A R A R :    

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 208 ada 1 parsel numaralı taşınmaza kütle nizam getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 26.MADDESİ
KARAR NO:27

K A R A R :  
 
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 5404 ada 10 parsel numaralı taşınmazın Yol Boyu Ticaret Kullanım hakkının İsteğe Bağlı Zemin Ticaret olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi

GÜNDEMİN 27.MADDESİ
KARAR NO:28

K A R A R :  
 
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde 26750 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 4 kat kullanım hakkının 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 28.MADDESİ
KARAR NO:29

K A R A R :  
 
14.10.2016 tarihinde Belediye Meclisimizde 21.11.2016 tarihinde Büyükşehir Meclisince kabul edilen Kepez Belediyesi 2017 yılı Gelir tarifesinde yer alan ilan ve reklam olarak dağıtılan broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri,biblolar ve benzerinin her biri için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği alınan 0,25 kr ilan ve reklam vergisinin piyasa koşulları da göz önünde bulundurulduğunda Kepez Belediyesi 2017 Gelir Tarifesinde yer alan ilan ve reklam olarak dağıtılan broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri,biblolar ve benzerinin her biri için alınan ilan reklam vergisinin 0,15 kr olarak düzeltilmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 29.MADDESİ
KARAR NO:30

K A R A R :    

Belediyemiz adına kayıtlı kullanılmayan atıl durumdaki Levent marka 2000 model 07-EZ-547 plakalı pikap ile 50 NC marka 07-EF-2013 plakalı kamyonetin 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğin 31. maddesi 1. fıkrasında “Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.” Hükmü kapsamında Burdur İli  Kızılkaya Belediye Başkanlığına bedelsiz devrinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi. 

         Başkan;Değerli arkadaşlar gündemin 24 maddesi için  5 dakika ara veriyorum değerli arkadaşlar saat 15:30’ da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum.


     Hakan TÜTÜNCÜ                 
       Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
                                                             Hasan DEMİR                                     Ramazan ÇAKIR                              
                                                                Divan Kâtibi                                          Divan Kâtibi

                       ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 02/01/2017 TARİHİNDE 
                   YAPTIĞI 1.BİRLEŞİMİNİN II.OTURUMUNA AİT TOPLANTI KARARLARI


        Yapılan yoklama sonunda; Üye Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR,Ali FİDAN,Serhat DEMİR, Murat MENZİLCİOĞLU, İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Ramazan ÇAKIR,Durmuş DEMİR,Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK, Adem ÇELİK,Mahmut TOPAL,Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN,Şahali İNCE,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY’un hazır bulunduğu Üye Hatice SÜTCÜ, Mustafa FATİH AVŞAROĞLU, Süleyman ACAR, Mesut KOCAGÖZ, Esat GÖYÜK, Rüştü PEKER, Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT, Adnan KABAAĞAÇ, Erdoğan YARBAŞ,Servet YILDIZ ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 15:30’da Meclis I.Başkan V. Ali FİDAN; tarafından açıldı.

KARAR NO:31

K A R A R:

Kepez Belediyesi 2017 yılı Gelir Tarifesinde yer alan ilan ve reklam olarak dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar ve benzerinin her biri için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği alınan 0,25 kr ilan ve reklam vergisinin piyasa koşulları da göz önünde bulundurulduğunda, Kepez Belediyesi 2017 yılı Gelir Tarifesinde yer alan ilan ve reklam olarak dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar ve benzerinin her biri için (sayfa başına) alınan ilan reklam vergisinin 0,15 kr olarak düzeltilmesine ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:32

K A R A R :
      
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Şafak Mahallesi sınırları içerisinde O25A-08C-1C nolu imar plan paftalarında yer alan 25069 ada batısındaki park alanına trafo eklenmesi Sütçüler Mahallesi sınırları içerisinde O25A-10A-3B/4A nolu imar plan paftasında yer alan 27059 ada batısındaki trafo alanının batıya kaydırılması ve Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde O25B-06C-1B nolu imar plan paftasında yer alan 28569 adadaki trafo ve otoparkın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.

         Meclis I.Başkan Vekili Ali FİDAN; gündemde yazılı konuların ve Önergelerin karara bağlandığını, OCAK/2017 ayı olağan toplantısının sona erdiğini, alınan kararların Kepez’imize ve Antalya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür edip. Toplantıyı kapattığını üyelere duyurdu. 02/01/2017

          Ali FİDAN
       Meclis I. Başkan V.                      
                                                             Hasan DEMİR                                Ramazan ÇAKIR                                  
                                                                Divan Kâtibi                                     Divan Kâtibi 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz