• facebook
  • twitter
-A | A+

07/01/2016 Tarihli Meclis Tutanağı


    
YAPTIĞI 1.BİRLEŞİM VE 2.OTURUMUNA AİT OLAĞAN TOPLANTI TUTANAK ÖZET
ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 07/01/2015 TARİHİNDELERİDİR.

                 
 
  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında OCAK/2016 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1.maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Mesut KOCAGÖZ,Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR, Ali FİDAN, İsmail AFŞAR, Rüştü PEKER, Murat MENZİLCİOĞLU,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Ramazan ÇAKIR,Durmuş DEMİR,Ali Baki SARICA,Adnan KABAAĞAÇ,Adem ÇELİK,Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN, Süleyman ACAR,Şahali İNCE, Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu ve Osman HANEDAN ve Servet YILDIZ ’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’de Belediye Başkanı Av. Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
 
        
 ÖNERGE
 Karar No:1   
                                                   

Özü:Atatürk mahallesinde bulunan 11141 ada 1 nolu parseldeki özel mülkiyette konu olan hisselerin 2942 sayılı yasaya göre Kamulaştırma işlemi yapılması için;5393 sayılı Belediye Kanunda; Belediyemize ait taşınmazların alımı, satışı, takası, tahsis edilme yetkisinin Belediye Meclisine ait olduğu ve 5393 sayılı kanunun 34.maddesine göre Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 29.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
ÖNERGE
Karar No:2
 
Özü: İlçemiz Yenidoğan Mahallesinde yaşayan ve vatani görevini Afyonkarahisar’da yapmakta iken 05 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen patlamada şehit olan Hüseyin Gökhan ERİÇ’in isminin Belediyemiz tarafından yapılan parklardan birine verilmesi ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 30.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
 ÖNERGE
 Karar No:3
 
Özü: İl Sağlık Müdürlüğünde fazla bulunan 07 FB 774,07 FB 776 ve 07 BKA 90 plakalı Ambulansların Belediyemiz Evde Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize şartsız ve bedelsiz olarak hibe edilmesi ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 31.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
ÖNERGE
Karar No:4
 
Özü: 12 Aralık 2015 tarihinde hayatını kaybeden Antalya Sanat Hayatının önemli isimlerinden Necip NUGAY isminin ilçemizde bulunan bir caddeye verilmek suretiyle hatırasının yaşatılması ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 32.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk. 
 
ÖNERGE
Karar No:5
 
Özü:İmar Kanununun 21 ve 40 sayılı maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Kanunun 7/g maddesi,5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 10 maddesindeki esaslara dayanılarak oluşturulan “Estetik Komisyonuna ait Çalışma Esas Ve Usullerine Dair Yönerge” ve buna ilişkin Komisyon Raporları ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 33.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
 GÜNDEMİN 2.MADDESİ
    Karar No:6  
 
Özü: Belediyemiz 2016 yılı Denetim Komisyon Üyeliklerine; Üye, Elif Derya CANBULUT, Hasan DEMİR, İsmail ULUSOY, Ahmet SABIR ve Erdoğan YARBAŞ’ın seçildikleri hk.
 
 GÜNDEMİN 3.MADDESİ
      Karar No:7
 
 
Özü: Kepez Belediye Meclisinin 2016 yılı içerisindeki 1 aylık tatil süresinin TEMMUZ ayı olarak tespitinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
 GÜNDEMİN 4.MADDESİ
      Karar No:8
 
Özü:İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
 GÜNDEMİN 5.MADDESİ
      Karar No:9
 
Özü:Belediyemizde 2016 yılı içerisinde çalıştırılacak Mevsimlik Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.                                                
 
 GÜNDEMİN 6.MADDESİ
      Karar No:10
 
 
Özü: 2015 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen 24 adet sözleşmeli personelin (17-adet Mühendis, 5-adet Mimar, 1-adet Şehir Plancısı ve 1-adet Avukat) 2016 yılında da çalıştırılması ve bunlara ödenecek olan aylık net ücretlerin tespit edilmesi konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.                                                
 
 
GÜNDEMİN 7.MADDESİ
      Karar No:11
 
 
Özü:Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yapılaşmalarda; yol güzergahında ve kaldırımlarda görüntü kirliliğinin önüne geçilebilmesi, kentimize görsel kimlik kazandırılabilmesi, kışın yağmurdan yazın güneşten korunmak amacıyla gölgelik yapımı ile ilgili olarak standartlar belirlenmesi konusunda gerekli kararın alınması konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.                                                
  
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
      Karar No:12
 
Özü: Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Ahatlı(Duraliler), Barış, Kütükçü (Kütükçü) ve Varsak-Karşıyaka  (Varsak) mahallelerinde bulunan 104 adet taşınmazların değerlendirilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.                                                  
 
 GÜNDEMİN 9.MADDESİ
      Karar No:13
 
 Özü: Antalya İli Kepez İlçesi Çamlıbel, Esentepe (Göçerler-Kütükçü), Gazi, Sütçüler  (Sütçüler), Göçerler Göçerler) ve Ahatlı (Duraliler) Mahallelerine ait 11 kişiye arsa tahsisinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.                                                
 
 GÜNDEMİN 10.MADDESİ
      Karar No:14
 
Özü;Antalya İli Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde,27465 ada 3 ve 4 parselin birleştirilerek, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan İmar Planı Değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 11.MADDESİ
      Karar No:15
 
 Özü; Varsak 446 ada 9 parsele ilişkin itirazın kabulü ile yapıların imar planına işlenmesi,Varsak 26 ve 27 adalara ilişkin itirazın kabulü ile 10 metrelik yolun 26 ada 1-2-3-4 parsellerin güneyinden geçirilmesi,24. Caddeye ilişkin itirazın kabulü ile İBT kararının getirilmesi Varsak 1033 ada 43 parsele ilişkin itirazın değerlendirilebilmesi için bu ada ve çevresinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılması ve bu süre içerisinde itirazın Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne havalesi,Varsak 344 ada 3 parsele unutulmuş olan İBT kararının işlenmesi uygun görülmüş olup,Defterdarlık Batı Antalya Emlak Müdürlüğü'nün 1238 ada 1 parsele ilişkin itirazının onama sınırı dışında olması sebebi ile ve  diğer tüm itirazların İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunmadığına oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 12.MADDESİ
      Karar No:16
 
 Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde 9484 ada 4 ve 5 parselin tevhit edilmesine ilişkin hazırlanmış olan İmar Planı Değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 13.MADDESİ
      Karar No:17
 
 Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde, 27694 ada 4 parsel ve mezarlık alanının batısının mahkeme kararı uyarınca yeniden düzenlenmesine ilişkin imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 14.MADDESİ
      Karar No:18
  
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Şelale Mahallesi sınırları içerisinde, Varsak Eğitim Kampüsü Alanına askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazların uygun bulunmadığına konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile Kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 15.MADDESİ
      Karar No:19
 
 Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde 27777 ada 5 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan İmar Planı Değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 16.MADDESİ
      Karar No:20
 
 Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Kepez Mahallesi sınırları içerisinde, Yeşil Antalya Sanayi Sitesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 17.MADDESİ
      Karar No:21
 
 Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde 883 ada 56 parseldeki Eğitim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metreden 5 metreye indirilmesine ilişkin hazırlanmış olan İmar Planı Değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 18.MADDESİ
      Karar No:22
 
Özü: İmar Plan Kullanımlarında kalan ve Özel mülkiyette bulunan Belediyemiz sınırları içerisin de olan parseller için;Belediye Encümeni tarafından gerekli işlemlerin yapılabilmesi için parsellerin plan amacına uygun olarak Kamu hizmetinde kullanılmak üzere 2942 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre satın alma ve takas edilme işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin konunun REDDİNE oy birliği ile karar verildiği hk.                                                
 
GÜNDEMİN 19.MADDESİ
      Karar No:23
 
Özü; Kepez İlçesi, Yeniemek Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 20.MADDESİ
      Karar No:24
 
Özü; Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yapılaşmadan kaynaklı sıkıntıların giderilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla plan notları eklenmesi konusu görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 21.MADDESİ
      Karar No:25
 
 Özü; Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 7167 ada 8 parsele yönelik hazırlanmış ve uygun bulunmuş olan plan değişikliği konusuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 22.MADDESİ
      Karar No:26
 
 Özü; Kepez İlçesi, Sinan Mahallesi sınırlarında 28539 ada 5 parseli kapsayan alanda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 23.MADDESİ
      Karar No:27
 
 Özü; Kepez İlçesi, Sütçüler Mahallesi sınırlarında 27720 ada 4 parselin toplu konut alanından özel sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 24.MADDESİ
      Karar No:28
 
Özü; Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırlarında 27452 ada 2, 3, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda parsellerin tevhit edilerek birleştirilmesi ve mevcut imar planında TAKS=0,20 KAKS=0,80 Yençok=4 kat yapı düzeni ve yapı yoğunluğu kararının KAKS=0,80 ve Yençok=17,50 m olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 25.MADDESİ
      Karar No:29
 
Özü; Kepez İlçesi, Düdenbaşı Mahallesi sınırlarında 12183 ada 16 parsel numaralı parsele 20 m 'nin altındaki yola cepheli parsellere getirilen İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Kat Ticaret) kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 26.MADDESİ
      Karar No:30
 
 Özü; Kepez İlçesi, Düdenbaşı Mahallesi sınırlarında 10019 ada 9 parsel numaralı parselin yapılaşma koşullarının yoğunluklu yapı düzeni tablosundan çıkartılıp meskun konut alanı yapılaşma koşullarının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 27.MADDESİ
      Karar No:31
 
 Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesinde mülkiyeti Kepez Belediyesine ait 27740 ada 01 ve 02 nolu parsellere kayıtlı taşınmazların üzerindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanının, Hasta Konuk Evi yapılmasına yönelik olarak Belediye Sosyal Tesis alanına, hemen doğusunda Yenidoğan Mahallesinde mülkiyeti Kepez Belediyesine ait 7026 ada 01 nolu parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Sosyal Tesis alanının da konut ve zemin ticaret kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli plan revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 28.MADDESİ
      Karar No:32
 
 Özü;Antalya İli Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış olan Revizyon İmar planlarında, sehven unutulmuş olan "İmar Planı ile oluşmuş mevcut adalar bütününde 5000-10000 m2 yüzölçümlü imar parsellerinde emsal inşaat alanı %5 oranında, 10000 m2 ve üzeri yüzölçümlü parsellerde ise emsal inşaat alanı %10 arttırılarak çap verilir." plan notunun eklenmesi konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 29.MADDESİ
      Karar No:33
 
 Özü: Atatürk mahallesinde bulunan 11141 ada 1 nolu parseldeki özel mülkiyette konu olan hisselerin 2942 sayılı yasaya göre Kamulaştırma işlemi yapılması için;5393 sayılı Belediye Kanunda;Belediyemize ait taşınmazların alımı,satışı,takası,tahsis edilme yetkisinin Belediye Meclisine ait olduğu ve kanunun 34.maddesine göre Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 30.MADDESİ
      Karar No:34
 
Özü: İlçemiz Yenidoğan Mahallesinde yaşayan ve vatani görevini Afyonkarahisar’da yapmakta iken 05 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen patlamada şehit olan Hüseyin Gökhan ERİÇ’in isminin Belediyemiz tarafından yapılan parklardan birine verilmesi konusu görüşülmek üzere İsim Tespit Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 31.MADDESİ
      Karar No:35
 
 Özü:  Antalya İl Sağlık Müdürlüğünde fazla bulunan 07 FB 774,07 FB 776 ve 07 BKA 90 plakalı Ambulansların Belediyemiz Evde Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g) bendine göre “Şartlı Bağışları Kabul Etmek” belediye meclis’inin görev ve yetkileri kapsamında olduğundan hibenin kabulünün uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 32.MADDESİ
      Karar No:36
 
Özü: 12 Aralık 2015 tarihinde hayatını kaybeden Antalya Sanat Hayatının önemli isimlerinden Necip NUGAY isminin ilçemizde bulunan bir caddeye verilmek suretiyle hatırasının yaşatılması konusu görüşülmek üzere İsim Tespit Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 33.MADDESİ
      Karar No:37
 
 Özü:Yasal dayanağı İmar Kanununun 21 ve 40 sayılı maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun 7/g maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 10. maddesindeki esaslara dayanılarak oluşturulan ekte sunulmakta olan "Kepez Belediyesi Estetik Komisyonu Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönerge" konusu Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
Yapılan yoklama sonunda; Mesut KOCAGÖZ,Ali AKDEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR,Esat GÖYÜK,İsmail AFŞAR,Ali FİDAN,Mustafa Fatih AVŞAROĞLU,Hatice SÜTCÜ,Serhat DEMİR,Murat MENZİLCİOĞLU,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Ramazan ÇAKIR,Durmuş DEMİR,Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK,Adem ÇELİK,Mahmut TOPAL,Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN,Şahali İNCE ve Kadir ZEYBEK’in hazır bulunduğu ve İsmail AFŞAR, Dilaver TANIK,Hasan DEMİR, Rüştü PEKER, Adnan KABAAĞAÇ, Süleyman ACAR,Osman HANEDAN, Ekrem ERSOY, Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 16:00’da Belediye Başkanı Av. Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
 
KARAR NO:38
 
 Özü: Belediyemizdeki işlerin yoğunluğu ve mevcut personel sayısının yetersiz olması nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 2015 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen 17-adet Mühendis, 5-adet Mimar, 1-adet Şehir Plancısı ve 1-adet Avukat olmak üzere toplam 24 kişinin 2016 yılında da, kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmasına, mesleki tecrübesi ve yürütmekte olduğu işlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak Mimar Halil YILDIZ’ a aylık net 3.199,92 TL , diğer mimar, mühendis ve şehir plancılarına aylık net 2.559,93 TL, Avukat’a ise aylık net 2.367,63 TL ücret ödenmesine ve yıl içerisinde devlet memurları aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aylık ücretlerinin aynı oranda arttırılmasına ve konunun Plan Ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun olduğuna karar verildiği hk.
 
 KARAR NO:39
 
Özü; Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planının kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 KARAR NO:40
 
Özü;Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yapılaşmadan kaynaklı sıkıntıların giderilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla plan notları eklenmesi konusu Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yapılaşma hükümlerine ilişkin plan notlarının kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
KARAR NO:41
 
 Özü; Gülveren mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış revizyon imar planına sehven unutulmuş olan "imar planı ile oluşmuş mevcut adalar bütününde 5000-10000 m² yüzölçümlü imar parsellerinde  emsal inşaat alanı %5 oranında, 10000 m² ve üzeri yüzölçümlü parsellerde ise emsal inşaat alanı %10 oranında arttırılarak çap verilir." plan notunun eklenmesinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 
        Başkan; gündemde yazılı Önergelerin ve konuların karara bağlandığını, OCAK/2016 ayı olağan I.Birleşim ve 2.Oturum meclis toplantısının sona erdiğini, alınan kararların Kepez’imize ve Antalya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür edip. Toplantıyı kapattığını üyelere duyurdu. 07/01/2016
           
 
 
       
 
   Av. Hakan TÜTÜNCÜ                
         Belediye Başkanı
   Belediye Meclis Başkanı
                                            Mustafa Fatih AVŞAROĞLU         Elif Derya CANBULUT                                 
                                                           Divan Kâtibi                          Divan Kâtibi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz