• facebook
  • twitter
-A | A+

01/02/2017 Tarihli Meclis Gündemi


                                       ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin ŞUBAT/2017 ayı olağan toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/02/2017 Çarşamba günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
           İlan olunur.        
 
G Ü N D E M       :                                                                                                                                          
1.Yoklama ve açılış.
2.Dokuma fabrikasının batı kısmında 27718/1 parselde bulunan, planda Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi kararı olan alanda Antalya'nın, Türkiye'nin ve hatta yapılan/yapılacak işlemlerle Kepez İlçesine ulusal düzeyde tanınırlık sağlanacağı göz önüne alınarak, yurtdışından görüşlerin alınabileceği bir yarışma ile ortak aklın ve multidisipliner bir çalışmanın yapılabilmesi doğrultusunda her türlü işlemin yürütülmesi için Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan TÜTÜNCÜ’ye ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili; Plan ve Proje Müdürlüğünün 27/01/2017 tarih ve 10 sayılı yazısı.
3.Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi No:12’deki (25044 Ada 1 parselin batısı) park içerisinde bulunan Açık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 341 sayılı yazısı.
4.Çöp Toplama, Taşıma ve Nakli İşi İhalesi ile ilgili; Temizlik İşleri Müdürlüğünün 13/01/2017 tarih ve 21 sayılı yazısı.
5.Belediyemiz sorumluluk bölgesinde bulunan pazarlarda faaliyet gösteren esnafımızın nerede ve nasıl çalıştığına yönelik “Esnaf Sicil Takip Komisyonu” kurulması ile ilgili; Zabıta Müdürlüğünün 24/01/2017 tarih ve 265 sayılı yazısı.
6.Belediyemiz sınırları içerisinde, çeşitli mahallelerde bulunan Belediyemize ait bazı taşınmazlar ile  Diyanet Vakfına ait taşınmazın takas işlemlerinde kullanılmasına ilişkin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/01/2017 gün ve 644 sayılı yazısı.
7.Varsak Karşıyaka Mahallesinde bulunan 34 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/01/2017 gün ve 645 sayılı yazısı.
8.Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Altınova Menderes Mahallesinde kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/01/2017 gün ve 646 sayılı yazısı.
9.Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Altınova Orta Mahallesinde kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/01/2017 gün ve 647 sayılı yazısı.
10.Belediyemiz adına tespit ve ölçümleri yapılan parsellerin satın alma tarihindeki tüfe oranına göre ilgili kurum tarafından belirlenecek bedel üzerinden satın alınabilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/01/2017 tarih ve 561 sayılı yazısı. 
11.Karşıyaka Mahallesi 5404 Ada 10 parseldeki yüksek zorunlu ticaret kararının kaldırılarak isteğe bağlı zemin ticaret kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 408 sayılı yazısı.
12.Varsak Karşıyaka Mahallesi 3190 ada 2, 3 ve 4 parsellerin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 410 sayılı yazısı.
13.Odabaşı sınırları içerisinde 28230 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun şekilde konut alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 409 sayılı yazısı
14.Hüsnü Karakaş Mahallesi 26750 Ada 1 parselin emsal aynı kalmak şartı ile en fazla 4 kattan 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 411 sayılı yazısı.
15.Kuzeyyaka Mahallesi 6712 ada 9 parsele isteğe bağlı zemin ticaret kararı verilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 412 sayılı yazısı.
16.Baraj ve Göksu Mahalleleri sınırları içerisindeki konut alanlarının 0,40 emsalli inşaat haklarını çevreye uyumlu olacak şekilde 0,60 olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 403 sayılı yazısı.
17.Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde 12.12.2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen alandaki hak sahipleri ile yapılacak olan ön sözleşme ve sözleşmelerin hazırlanarak yapılmasına ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 407 sayılı yazısı.
18.Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 gün ve 222 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile hazırlanan yoğunluklu yapı düzeni tablosunda sehven 6 m olarak düzenlenen "3 kat adedine sahip yapılara ilişkin min. yan bahçeler toplamı veya bloklar arası mesafe ve min. arka bahçe mesafesi" nin 8,50 m olarak düzeltilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 406 sayılı yazısı.
19.Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 257 ada 14 parsel numaralı taşınmaza yapı yaklaşma sınırlarının işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 401 sayılı yazısı.
20.Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 25160 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan Endüstri Meslek Lisesi Alanı ve 3567 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan PTT alanı ve 3567 ada 2 parselde bulunan Polis Tesisi Alanının sınırlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na uygun olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 402 sayılı yazısı.
21.Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 554 ada 1 parsel numaralı taşınmaza kütle işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 404 sayılı yazısı.
22.Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26756 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların içinde bulunduğu alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 405 sayılı yazısı.
23.Kütükçü Mahallesi sınırları içerisinde 8307 ada 2 parsel numaralı taşınmazın İsteğe Bağlı Zemin Ticaret kullanım hakkının kaldırılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 413 sayılı yazısı.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz