• facebook
  • twitter
-A | A+

07/01/2016 Tarihli Meclis Gündemi


 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21.maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin OCAK/2016 ayı olağan toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07/01/2015 Perşembe günü saat 14.00’de Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
İlan olunur.        
 
G Ü N D E M       :                                                                                                                                         
 
1. Yoklama ve açılış.

2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine göre gizli oy usulü ile Denetim Komisyonu Seçilmesi hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24/12/2015 gün ve 2868 sayılı yazısı.

3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre; Belediye Meclisinin 2016 yılı içerisindeki bir aylık tatil süresinin belirlenmesi hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24/12/2015 gün ve 2867 sayılı yazısı.

4. Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi kapsamında Belediyemizdeki Boş Memur Kadro Değişiklik Cetveline ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2015 tarih ve 3009 sayılı yazısı.

5. Belediyemiz 2016 yılı geçici işçi vize teklif cetvellerine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 25/12/2015 gün ve 3010 sayılı yazısı.

6. 2015 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen 24 adet sözleşmeli personelin  2016 yılında da çalıştırılması ve bunlara ödenecek olan aylık net ücretlerin tespit edilmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 25/12/2015 gün ve 3011 sayılı yazısı.

7. Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yapılaşmalarda;yol güzergahında ve kaldırımlarda görüntü kirliliğinin önüne geçilebilmesi kentimize görsel kimlik kazandırılabilmesi,kışın yağmurdan yazın güneşten korunmak amacıyla gölgelik yapımı ile ilgili olarak standartlar belirlenmesine ilişkin; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 28/12/2015 gün ve 13384 sayılı yazısı.

8. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Ahatlı (Duraliler), Barış,Kütükçü (Kütükçü) ve Varsak-Karşıyaka (Varsak) Mahallelerinde bulunan 104 adet Taşınmazların Değerlendirilmesi hususundaki, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 24/12/2015 gün ve 8146 sayılı yazısı.

9. Antalya İli Kepez İlçesi Çamlıbel,Esentepe (Göçerler-Kütükçü),Gazi,Sütçüler (Sütçüler),Göçerler (Göçerler) ve Ahatlı (Duraliler) Mahallelerine 11 kişiye Arsa Tahsisine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 24/12/2015 gün ve 8145 sayılı yazısı.

10. Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27465 ada 3 ve 4 parselin birleştirilerek yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30./12/2015 tarih ve 4356 sayılı yazısı.

11. Antalya İli Kepez İlçesi Varsak doğu bölgesine ilişkin uygun bulunmuş olan imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/12/2015 tarih ve 4362 sayılı yazısı.

12. Antalya İli Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde 9484 ada 4 ve 5 parselin tevhit edilmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/12/2015 tarih ve 4366 sayılı yazısı.

13. Antalya İli Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 27694 ada 4 parsel ve mezarlık alanının batısının mahkeme kararı uyarınca yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/12/2015 tarih ve 4355 sayılı yazısı.

14. Antalya İli Kepez İlçesi Şelale Mahallesi sınırları içerisinde, Varsak Eğitim Kampüsü Alanına askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/12/2015 tarih ve 4361 sayılı yazısı.

15. Antalya İli Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde 27777 ada 5 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/12/2015 tarih ve 4358 sayılı yazısı.

16. Antalya İli Kepez İlçesi Kepez Mahallesi sınırları içerisinde, Yeşil Antalya Sanayi Sitesine ilişkin hazırlanan imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/12/2015 tarih ve 4352 sayılı yazısı.

17. Antalya İli Kepez İlçesi Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde 883 ada 56 parseldeki Eğitim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metreden 5 metreye indirilmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/12/2015 tarih ve 4364 sayılı yazısı.

18. Kepez Belediyesi sınırları içinde kamu alanı olan ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediyemiz görev alanına giren ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yol,Park,Oyun alanı,Semt Spor Sahası,Spor Alanı,Pazar Yeri,Belediye Sosyal Tesis Alanı,Belediye Hizmet Alanlarının 2942 sayılı yasaya göre değerlendirilmesi için Belediye Başkanına  ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 25/12/2015 gün ve 8144 sayılı yazısı.

19. Kepez İlçesi, Yeniemek Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu  konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/12/2015 tarih ve 4370 sayılı yazısı.

20. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yapılaşmadan kaynaklı sıkıntıların giderilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla plan notları eklenmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/12/2015 tarih ve 4360 sayılı yazısı.

21. Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 7167 ada 8 parsele yönelik hazırlanmış ve uygun bulunmuş olan plan değişikliği konusuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazın görüşülmesi konulu;Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/12/2015 tarih ve 4365 sayılı yazısı.

22. Kepez İlçesi, Sinan Mahallesi sınırlarında  28539 ada 5 parseli kapsayan alanda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu;Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/12/2015 tarih ve 4359 sayılı yazısı.

23. Kepez İlçesi, Sütçüler Mahallesi sınırlarında 27720 ada 4 parselin toplu konut alanından özel sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu;Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, /12/2015 tarih ve 4357 sayılı yazısı.

24. Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırlarında 27452 ada 2, 3, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda parsellerin tevhit edilerek birleştirilmesi ve mevcut imar planında TAKS=0,20 KAKS=0,80 Yençok=4 kat yapı düzeni ve yapı yoğunluğu kararının KAKS=0,80 ve Yençok=17,50 m olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu;Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/12/2015 tarih ve 4353 sayılı yazısı.

25. Kepez İlçesi, Düdenbaşı Mahallesi sınırlarında 12183 ada 16 parsel numaralı parsele 20 m 'nin altındaki yola cepheli parsellere getirilen İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Kat Ticaret) kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu;Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/12/2015 tarih ve 4354 sayılı yazısı.

26. Kepez İlçesi, Düdenbaşı Mahallesi sınırlarında 10019 ada 9 parsel numaralı parselin yapılaşma koşullarının yoğunluklu yapı düzeni tablosundan çıkartılıp meskun konut alanı yapılaşma koşullarının getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu;Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/12/2015 tarih ve 4363 sayılı yazısı.

27. Antalya İli Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesinde mülkiyeti Kepez Belediyesine ait 27740 ada 01 ve 02 nolu parsellere kayıtlı taşınmazların üzerindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanının, Hasta Konuk Evi yapılmasına yönelik olarak Belediye Sosyal Tesis alanına, hemen doğusunda Yenidoğan Mahallesinde mülkiyeti Kepez Belediyesine ait 7026 ada 01 nolu parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Sosyal Tesis alanının da konut ve zemin ticaret kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu konulu;Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30./12/2015 tarih ve 4350 sayılı yazısı.

28. Antalya İli Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış olan Revizyon İmar planlarına, sehven unutulmuş olan "İmar Planı ile oluşmuş mevcut adalar bütününde 5000-10000 m2 yüzölçümlü imar parsellerinde emsal inşaat alanı %5 oranında, 10000 m2 ve üzeri yüzölçümlü parsellerde ise emsal inşaat alanı %10 arttırılarak çap verilir." plan notunun eklenmesi konulu;Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/12/2015 tarih ve 4351 sayılı yazısı.
 
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz